Quality management Department

Đơn vị chủ quản: 
Ha Long Cement Company Limited
Số VILAS: 
379
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Civil-Engineering
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý chất lượng
Laboratory: Quality management Department
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
Organization: Ha Long Cement Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu Xây dựng
Field of testing Civil Engineering
Người phụ trách/ Representative:  Lương Văn Lại Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
STT Họ và tên/Name Phạm vi được ký/Scope
  1.  
Lương Văn Lại Các phép thử  được công nhận Accredited tests
  1.  
Hoàng Văn Đồng
  1.  
Trần Quốc Tiến
Số hiệu/ Code:            VILAS  379 Hiệu lực công nhận/ Perior of validation:   01/03/2022 Địa chỉ/ Address:    Lô C25, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Địa điểm/Location:            Lô C25, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel: 08 38734700                                            Fax:  08 38734700 Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Field of Testing: Civil - Engineering
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or    products tested Tên phương pháp thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếucó)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods
  1.  
Xi măng và Clanke nghiền Cement and Grinded Clinker Xác định độ nghiền mịn (phần còn lại trên sang 0,09mm và độ nghiền mịn diện tích bề mặt riêng) Finess test (retained content on 0,09mm-sieve and specific surface) - TCVN 4030:2003
  1.  
Xác định khối lượng riêng Determination of  specific density -
  1.  
Xác định độ dẻo tiêu chuẩn Determination of normal consistency - TCVN 6017:2015
  1.  
Xác định độ ổn định thể tích. Phương pháp Le Chatelier Soundness test. Le Chatelier method -
  1.  
Xác định thời gian đông kết Determination of setting time -
  1.  
Xác định cường độ nén Determination of compressive strength - TCVN 6016:2011
  1.  
Xác định hàm lượng SO3 Determination of  SO3 content - TCVN 141:2008
 
Ngày hiệu lực: 
01/03/2022
Địa điểm công nhận: 
Lô C25, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
379
© 2016 by BoA. All right reserved