VILAS 880 Laboratory – Oil & Gas Equipment Department

Đơn vị chủ quản: 
Mechanical & Energetic Division – VIETSOVPETRO Joint Venture
Số VILAS: 
880
Tỉnh/Thành phố: 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực: 
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm VILAS 880 – Ban thiết bị dầu khí 
Laboratory:  VILAS 880 Laboratory – Oil & Gas Equipment Department
Cơ quan chủ quản:   Xí nghiệp cơ điện – Liên doanh Việt Nga VIETSOVPETRO 
Organization: Mechanical & Energetic Division – VIETSOVPETRO Joint Venture
Lĩnh vực thử nghiệm:
Field of testing: Mechanical
Người phụtrách/ Representative:  Trần Hoài Văn Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Trần Hoài Văn Các phép thử được công nhận/ All accredited tests 
  1.  
Đoàn Văn Thám
Số hiệu/Code:             VILAS 880 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:       19/07/2022      Địa chỉ/ Address:          Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu No. 15-17 Le Quang Dinh street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province Địa điểm/Location:       Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu No. 15-17 Le Quang Dinh street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province Điện thoại/Tel.:           0254 3838662                                        Fax:            0254 3616755 E-mail:                        customerservice@vietsov.com.vn          Website:      www.codienvsp.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm:              Cơ Field of testing:                         Mechanical  
TT Tên sản phẩm,                    vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test methods
1. Cây thông khai thác và các thiết bị phụ trợ Christmas tree equipment  Thử khả năng chịu áp lực Hydrostatic seat test (5 ~ 700) bar P9-SC-CO-091
2. Thử kín Seat tightness pressure (5 ~ 700) bar
3. Van dùng trong công nghiệp Industrial valve Thử khả năng chịu áp lực Hydrostatic seat test (1 ~ 700) bar P9-SC-CO-092
4. Thử kín Seat tightness pressure (1 ~ 700) bar
5. Van an toàn Pressure safety valve Thử áp suất mở van Valve pop-up pressure test (1 ~ 700) bar P9-SC-CO-093
6. Thử kín Seat tightness pressure (1 ~ 700) bar
7. Thiết bị mang tải Loading equipment Thử tải trọng Load test Đến/ to 50 tấn BS EN 12079:2006
Ghi chú/ Note:
  • P9-SC-CO: Phương pháp thử do PTN xây dựng/Laboratory developed method
Ngày hiệu lực: 
19/07/2022
Địa điểm công nhận: 
Số 15-17 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức: 
880
© 2016 by BoA. All right reserved