BAN LÃNH ĐẠO

Ông Vũ Xuân Thủy – Giám đốc

Tel: 04 37911552 (Ext.10)

Fax: 04 37911551

Email: vuthuy@boa.gov.vn

 

Bà Trần Thị Thu Hà – Phó giám đốc

Tel: 04 37911552 (Ext.12)

Fax: 04 37911551

Email: thuha@boa.gov.vn

© 2016 by BoA. All right reserved