Biểu mẫu đăng ký phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AF 14.01 Báo cáo hành động khắc phục
20/12/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AF 11.01 Phụ lục A1 - Danh mục lấy mẫu đăng ký công nhận
10/08/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AF 11.01 Đơn đăng ký công nhận
26/03/2019
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AF11.01. Phụ lục A - Danh mục phép thử đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AF11.01. Phụ lục B - Danh mục phép hiệu chuẩn đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AF11.01. Phụ lục C - Phạm vi hiệu chuẩn nội bộ
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AF11.01. Phụ lục D - Thông tin bổ sung
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AFL01.01. Phiếu hỏi
29/08/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AFL01.01. Phiếu theo dõi các chương trình thử nghiệm thành thạo
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved