Biểu mẫu đăng ký cho công nhận phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFL01.01. Đơn đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFL01.02. Danh mục phép thử đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFL01.03. Danh mục phép hiệu chuẩn đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFL01.04. Danh mục phép hiệu chuẩn nội bộ đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFL01.05. Danh mục lấy mẫu đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFL01.06. Phiếu theo dõi tham gia PT, so sánh liên phòng
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AFL01.07. Phiếu hỏi
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AFL01.08. Thông tin cập nhật của Phòng thí nghiệm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved