CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH- THƯƠNG MẠI BẢO LINH

Số VIAS: 
045
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Tổ chức giám định: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH- THƯƠNG MẠI BẢO LINH
Inspection Body: BAO LINH CONTROL- TRADING JOINT STOCK COMPANY
Cơ quan chủ quản:  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH- THƯƠNG MẠI BẢO LINH
Organization: BAO LINH CONTROL- TRADING JOINT STOCK COMPANY
Loại tổ chức giám định: loại A
Type of Inspection: Type A
Lĩnh vực giám định/ Category of Inspection:
1. Phế liệu/ Scrap
2. Vật liệu  kim loại/ Metal material
3. Định lượng/ Determination of quantity
 
Người phụ trách: Representative Nguyễn Văn Khang
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory : 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope
1. Nguyễn Văn Khang Các chứng thư/ All of certificates 
2. Hoàng Tuấn Sơn
 
Hiệu lực công nhận: Period of Validation 05/ 07/ 2022
Số hiệu/ Code: VIAS 045
Địa chỉ trụ sở chính: 19 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng
The main office: 19 Le Thanh Tong street, May Chai  ward, Ngo Quyen distric, Hai Phong city
Địa điểm công nhận: 19 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, tp. Hải Phòng
Accredited locations: 19 Le Thanh Tong street, May Chai  ward, Ngo Quyen distric, Hai Phong city
Điện thoại/ Tel:  0904 331 468/ 0903 433 224
Email: khangtrang695@gmail.com Website:   
 
Lĩnh vực           giám định Field of Inspection (Related division) Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Phế liệu scrap Phòng giám định Phế liệu sắt thép, nhựa giấy, kim loại màu, sỉ hạt lò cao, thủy tinh Steel, plastic, paper, non-ferrous metal scrap and slag from iron or steel industry, hazardous waste thresholds.   Số lượng Khối lượng theo cân cầu Qui cách Chất lượng phù hợp với qui chuẩn Việt nam về môi trường Tally Weighbridge Specification Quality in accordance with Vienam technical regulation on environment BLJSC-HD08-01 BLJSC-HD08-11 BLJSC-HD08-12
Vật liệu kim loại Metal material Phòng giám định Thép thành phẩm Finised steel  Số lượng Khối lượng Chủng loại Tình trạng ngoại quan Tally Weighbridge Type Condition BLJSC-QP-15 BLJSC-HD08-01 BLJSC-HD08-11
Định lượng Quantity Phòng giám định   Hàng hóa Cargo Số lượng Khối lượng theo cân cầu Tally Weighbridge BLJSC-HD08-01 BLJSC-HD08-11
Ghi chú/ Note: BLJSC- xxxxx: Qui trình giám định nội bộ/ In house inspection methods  
Ngày hiệu lực: 
05/07/2022
Địa điểm công nhận: 
19 Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
45
© 2016 by BoA. All right reserved