Công ty TNHH MTV Giám định PNJ

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH MTV Giám định PNJ
Số VILAS: 
565
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm:  Công ty TNHH MTV Giám định PNJ
Laboratory: PNJ Laboratory Company Limited
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH MTV Giám định PNJ
Organization: PNJ Laboratory Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ, Hóa
Field of testing: Mechanical, Chemical
Người phụ trách/ Representative:   Đặng Ngọc Thảo Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Vũ Thị Hảo Các phép thử được công nhận đá màu/ Gemstone Accredited tests
 1.  
Lâm Trần Nguyên Các phép thử được công nhận kim cương/ Diamond accredited tests  
 1.  
Nguyễn Quốc Dũng Các phép thử được công nhận vàng/ Gold accredited tests 
Số hiệu/ Code:   VILAS 565 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  24/12/2021 Địa chỉ/ Address:  168Phan Đăng Lưu, P. 3, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh No. 168A Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, HCMC Địa điểm 1/Location 1:   168APhan Đăng Lưu, P. 3, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh No. 168A Phan Dang Luu Street, Ward 3, Phu Nhuan District, HCMC Địa điểm 2/Location 2:   23 Đường số 14, P. 5, quận Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh No. 23 Street 14, Ward 5, Go Vap District, HCMC Điện thoại/ Tel:  (84.28)3995 6120                                               Fax:   (84.28)3995 6123 Email:  nnhue@pnj.com.vn                             Website: www.pnjl.com.vn Địa điểm 1/Location 1:   168 Phan Đăng Lưu, P. 3, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh Lĩnh vực thử nghiệm:      Field of testing:Mechanical  
TT Tên sản phẩm,          vật liệu được thử Materials or         product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng  (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Kim cương Diamond Xác định trọng lượng Define weight Đến 320 g To 320 g I/PNJLAB 03:2018
 1.  
Xác định kích thước Define measurement Đến 150 mm To 150 mm I/PNJLAB 02:2018
 1.  
Phân cấp độ tinh khiết Clarity grading    I/PNJLAB 04:2018
 1.  
Phân cấp màu kim cương  Phương pháp so sánh với mẫu chuẩn Colour grade Method comparison with standard sample   I/PNJLAB 05:2018
 1.  
Xác định tỷ lệ cắt mài kim cương Cut proportions determination    I/PNJLAB 06:2018
 1.  
Xác định phát huỳnh quang kim cương Flourescence determination   I/PNJLAB 07:2018
 1.  
Xác định kim cương thiên nhiên Phương pháp thử nhiệt và phương pháp phổ hồng ngoại FTIR trên thiết bị diamond check. Determination of Natural diamond Thermal test method and method of infrared spectrum in diamond check equipment   I/PNJLAB 01:2018 Part 6.1 and 6.2
 1.  
Đá màu Gemstones Xác định trọng lượng Define weight   I/CTL: 2012 
 1.  
Xác định kích thước Define measurement   I/ĐKT: 2012 
 1.  
Đo phổ hấp thụ Absorption spectrum measure   TCVN 5858: 2017
 1.  
Đo chiết suất Refractive index measure   TCVN 5857: 2017
 1.  
Đá màu Gemstones Xác định tỷ trọng Determination of specific gravity     TCVN 5856: 2017
Địa điểm 2/Location 2:   23 Đường số 14, P. 5, quận Gò Vấp, tp Hồ Chí Minh            No. 23 Street 14, Ward 5, Go Vap District, HCMC Lĩnh vực thử nghiệm:     Hóa Field of testing:Chemical  
TT Tên sản phẩm,          vật liệu được thử Materials or         product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng  (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
1. Vàng Gold Xác định hàm lượng vàng Phương pháp fire assay Determination of gold content - Cupellation method (fire assay method) (33,30 ~ 99,9) % TCVN 9875:2017 (ISO 11426: 2014)
2. Xác định hàm lượng vàng Phương pháp quang phổ huỳnh quang tia X  Determination of gold content - Energy dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) method (33,30 ~ 99,9) % TCVN 7055:2014
Ghi chú/ Note:     I/CTL, I/DKT, I/PNJLAB: Phương pháp do phòng thí nghiệm tự xây dựng/Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
24/12/2021
Địa điểm công nhận: 
168A Phan Đăng Lưu, P. 3, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
23 Đường số 14, P. 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
565
© 2016 by BoA. All right reserved