Phòng quản lý chất lượng

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Xi măng ChinFon
Số VILAS: 
088
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Lĩnh vực: 
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng quản lý chất lượng
Laboratory:  Quality control Department
Cơ quan chủ quản:   Công ty Xi măng ChinFon
Organization: ChinFon cement corporation
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng
Field of testing: Civil - engineering 
Người phụ trách/ Representative:  Nguyễn Đức Toàn Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
  1. Huang Chun Yao Các phép thử được công nhận/ All accredited tests  
  2. Đào Nguyên Hướng  
  3. Nguyễn Đức Toàn  
Số hiệu/ Code:         VILAS 088
Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:  08/11/2022          
Địa chỉ/ Address:     Số 288 đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Địa điểm/Location: Số 288 đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại/ Tel:       +84 0225 387 5480   Fax:       +84  0225 387 5459
E-mail:                   huongdn@cfc.vn              Website: www.cfc.vn
           
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng  Field of testing:             Civil - engineering 
TT Tên sản phẩm,          vật liệu được thử Materials or          product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit           (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Xi măng pooclăng hỗn hợp, xi măng pooclăng  Blended porland cement and porland cement Xác định cường độ chịu nén Determination of compressive strengths   TCVN 6016:2011
  1.  
Xác định thời gian đông kết Determination of setting time   TCVN 6017:2015
  1.  
Xác định độ ổn định thể tích Determination of soundness  
  1.  
Xác định độ nghiền mịn Determination of Fineness   TCVN 4030:2003
  1.  
Xác định hàm lượng SO3 Determination of SO3 content   TCVN 141:2008
  1.  
Xác định hàm lượng mất khi nung Determination of loss on ignition  
  1.  
Xác định hàm lượng cặn không tan Determination of insoluble residue  
  1.  
Xác định hàm lượng MgO Determination of MgO content  
Ghi chú/ Note: - TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam  
Ngày hiệu lực: 
08/11/2022
Địa điểm công nhận: 
Số 288 đường Bạch Đằng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
88
© 2016 by BoA. All right reserved