Phòng thí nghiệm công trình

Đơn vị chủ quản: 
Công ty cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long
Số VILAS: 
932
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm công trình
Laboratory: Construction Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Công ty cổ phần thí nghiệm và xây dựng Thăng Long
Organization: Thang Long Experiment and Construction Joint Stock Company
Lĩnh vực: Đo lường - Hiệu chuẩn
Field: Measurement - Calibration
Người phụ trách/ Representative:  Vũ Minh Hồng Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Nguyễn Quang Tuýnh Các phép hiu chuđược công nhn /  All accredited calibrations
  1.  
Nguyễn Sơn Hải
  1.  
Vũ Minh Hồng
  1.  
Phạm Thế Hưng
  1.  
Lê Chí Mạnh
Số hiệu/ Code:  VILAS 932 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:20/06/2022 Địa chỉ/ Address: Số 136 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội Địa điểm /Location:Số 136 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội Điện thoại/ Tel:             024 38385288                                                                                                                           Fax:     02438385289       E-mail:             thinghiemthanglong@gmail.com                                                                                                                                                 Lĩnh vực hiệu chuẩn:               Lực Field of calibration:                              Force  
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment Phạm vi đo Range of measurement Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1
1. Máy thử độ bền  kéo nén (x) Tensile - compress  testing machine Đến /to 3000 kN ĐLVN 109:2002 1 %
2. Kích thủy lực Hydraulic Jack Đến/to 5000 kN QTHC 01-TL:2016 2,5 %
Chú thích/ Note:   - QTHC 01-TL:  Qui trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng / Laboratory-developed methods   -  (x):  Có thực hiện hiệu chuẩn tại hiện trường/ Calibration on-site (1)  Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.   
Ngày hiệu lực: 
20/06/2022
Địa điểm công nhận: 
Số 136 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
932
© 2016 by BoA. All right reserved