Phòng Thí Nghiệm – Nhà máy Xi măng Vạn Ninh

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Số VILAS: 
069
Tỉnh/Thành phố: 
Quảng Bình
Lĩnh vực: 
Hóa
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Thí Nghiệm – Nhà máy Xi măng Vạn Ninh
Laboratory:  The Laboratory – Van Ninh Cement Plant 
Cơ quan chủ quản:   Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Organization: Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng, Hóa
Field of testing: Civil Engineering, Chemical
Người phụ trách
Representative:  
Huỳnh Nhất Thạch
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
  1. Huỳnh Nhất Thạch Các phép thử được công nhận/ Accredited tests   
           
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 069
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:    06/6/2021.         
Địa chỉ/ AddressSố 65 Nguyễn Văn Cừ, KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Địa điểm/Location: Thôn Áng Sơn – xã Vạn Ninh – huyện Quảng Ninh – tỉnh Quảng Bình       
Điện thoại/ Tel(0232) 3 936 936          Fax: (0232) 3 938 331       
E-mail: huynhathach@gmail.com                   Website: haivancement.vn
 

Lĩnh vực thử nghiệm:   Vật liệu xây dựng
Field of Testing: Civil Engineering
 
TT Tên sản phẩm, vật liệu thử
Materials or products tested
Tên phương pháp thử cụ thể
The Name of specific tests
Giới hạn định lượng
(nếu có) / Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Clinker, xi măng

Clinker, cement
Xác định độ mịn của bột xi măng
Phương pháp sàng
Determination of fineness 
Retained content on sieve 0.09mm method
  TCVN 4030:2003
 1.  
Xác định độ mịn của bột xi măng
Phương pháp đo bề mặt riêng
Determination Fineness 
Specific surface (Blaine method)
  TCVN 4030:2003
 1.  
Xác định thời gian đông kết
Determination of setting time
  TCVN 6017:2015
 1.  
Độ ổn định thể tích (độ nở Le Chatelier)
Determination of soundness (Lechatelier method)
  TCVN 6017:2015
 1.  
Xác định độ bền nén.
Determination of compressive strength 
  TCVN 6016:2011
 1.  
Xác định hàm lượng silíc dioxít và cặn không tan ((Si2+ CKT)
Determination of total silicon dioxide and insoluble residue content (Si2 + IR)
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng nhôm oxit (Al2O3)
Determination of aluminium oxide content (Al2O3)
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng sắt (III) oxit  (Fe2O3)
Determination of ferric oxide (Fe2O3) content 
 
TCVN 141:2008
 
 1.  
Clinker, xi măng

Clinker, cement
Xác định hàm lượng canxi oxit (CaO)
Determination of calcium oxide (CaO) content
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng magiê oxit (MgO)
Determination of magnesium oxide (MgO) content
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng mất khi nung (MKN)
Determination of loss of ignition (LOI) content
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng cặn không tan (CKT)
Determination of insoluble residue (IR) content 
 
TCVN 141:2008
 
 1.  
Xác định hàm lượng anhydric sunfuric (SO3)
Phương pháp khối lượng
Determination of sulfur trioxide  (SO3content
Mass method
  TCVN 141:2008
 1.  
Xác định hàm lượng canxi oxit  tự do (CaO tự do)
Determination of free calcium  oxide (CaO) content
  TCVN 141:2008

Lĩnh vực thử nghiệm:   Hóa
Field of Testing: Chemical
 
TT Tên sản phẩm, vật liệu thử
Materials or products tested
Tên phương pháp thử cụ thể
The Name of specific tests
Giới hạn định lượng
(nếu có) / Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of measurement
Phương pháp thử
Test methods
 1.  
Than đá  

Coal
Xác định độ ẩm 
Phương pháp B2
Determination of moisture content
B2 method
  TCVN 172:2011
 1.  
Xác định hàm lượng tro
Determination of ash content
  TCVN 173:2011
 1.  
Xác định hàm lượng chất bốc
Determination of Volatile content
  TCVN 174:2011
 1.  
Xác định hàm lượng lưu huỳnh chung
Determination of total sulfur content 
  TCVN 175:2015
 1.  
Xác định nhiệt trị toàn phần
Determination of gross calofiric
  TCVN 200:2011 
Ngày hiệu lực: 
06/06/2021
Địa điểm công nhận: 
Thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
Số thứ tự tổ chức: 
69
© 2016 by BoA. All right reserved