Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện Cao Áp

Đơn vị chủ quản: 
Viện Năng Lượng
Số VILAS: 
491
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện Cao Áp
Laboratory: National Key Laboratory for High Voltage Techniques
Cơ quan chủ quản: Viện Năng Lượng
Organization: Institute of Energy
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử
Field of testing: Electrical - Electronic
Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Hữu Kiên Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Nguyễn Hữu Kiên Các phép thử được công nhận/  All accredited tests 
  1.  
Vũ Thanh Hải
Số hiệu/ Code: VILAS 491  Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:29/11/2020 Địa chỉ/ Address: Số 6, phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội Địa điểm/Location: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Điện thoại/ Tel: 02835744401                            Fax:  02838529302        Email:  kienp18vnl@gmail.com                                    Lĩnh vực thử nghiệm:   Điện - Điện tử Field of testing:Electrical - Electronic
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
1. Điện trở oxít kim loại không tuyến tính Non-linear metal oxide resistor Thử nghiệm kiểm tra điện áp dư với xung sét 8/20µs  Lightning current impulse residual voltage test 8/20µs  I: 5kA, 10kA, 20kA, 40kA, 60kA. T1: 7 µs ~ 9µs T2: 18 µs ~ 22µs IEC 60099-4:2014
2. Thử nghiệm kiểm tra điện áp dư với xung dòng với đầu sóng dốc đứng 1/<20μs Steep current impulse residual voltage test 1/<20μs I: 10kA, 20kA, 30kA T1: (0,9 ~ 1,1) µs T2: ≤ 20 µs IEC 60099-4:2014
3. Thử nghiệm kiểm tra điện áp dư với xung đóng cắt 30...100/60...200 µs Switching current impulse residual voltage with 30 ... 100/60 ... 200µs I: 125A, 250A, 500A, 1000A, 2000A, 3000A  T1: (30 ~ 100) µs T2: (60 ~ 200) µs IEC 60099-4:2014
4. Thử nghiệm với xung dòng dài Test with long duration current impulse I: (50 ~ 80) A T: 2000 µs, 2400 µs IEC 60099-4:2014
5. Thử nghiệm vận hành với xung dòng cao 4/10μs Test with high current impulse 4/10µs for operating duty test I: 100 kA và 150 kA T1: (3,5 ~ 4,5) µs T2: (9 ~ 11) µs IEC 60099-4:2014
6. Máy biến áp lựcPower transformer Thử nghiệm xung sét  Lightning impulse test (100 ~ 3600) kV IEC 60076-1:2011 TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-3:2013 TCVN 6306-3:2006
7. Thử nghiệm xung đóng cắt Switching impulse test (100 ~ 3200) kV IEC 60076-1:2011 TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-3:2013 TCVN 6306-3:2006
8. Cáp điện với cách điện dạng đùn và phụ kiện Power cables with extruded nsulation and it accessories Thử nghiệm cách điện bằng điện áp AC AC volatge test of the insulation (1 ~ 450) kV AC (1 ~ 14) A IEC 60502-2:2014 IEC 60840:2011 IEC 62067:2011
9. Đo phóng điện cục bộ (x) Partial discharge measurement (0,1 ~ 1000) pC IEC 60270:2015
Ghi chú/ Note:  (x): Phép thử có thực hiện ở hiện trường/ On-site test - IEC: International Electrotechnical Commission  
Ngày hiệu lực: 
29/11/2020
Địa điểm công nhận: 
Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
491
© 2016 by BoA. All right reserved