Phòng Thí nghiệm Trung tâm - Khoa Chăn nuôi

Đơn vị chủ quản: 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số VILAS: 
1223
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Thí nghiệm Trung tâm  Khoa Chăn nuôi
Laboratory:  Central Laboratory Faculty of Animal Science
Cơ quan chủ quản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Organization: Vietnam National University of Agriculture
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 
Field of testing: Chemical
Người quản lý/  Laboratory management: Đặng Thúy Nhung Dang Thuy Nhung
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
1. Phạm Văn Cường Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
2. Đặng Thúy Nhung
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 1223
Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 03/07/2022
Địa chỉ/ Address:  P101-P103, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Room Nr101-103, Faculty of Animal Science, Trauquy village, Gialam district, Hanoi city
Địa điểm/Location:      P101-P103, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội Room Nr101-103, Faculty of Animal Science, Trauquy village, Gialam district, Hanoi city
Điện thoại/ Tel:        0246 294 0183 Fax:  
E-mail: ptnttkhoachannuoi@gmail.com Website:http://channuoi.vnua.edu.vn/vi/
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing:                               Chemical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Thức ăn chăn nuôi Animal  feeding stuffs   Xác định hàm lượng Nitơ và hàm lượng Protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen and crude protein content Kjeldahl method - TCVN 4328-1: 2007
 1.  
Xác định hàm lượng Chất béo  Phương pháp chiết Soxhlet Determination of fat content Soxhlet extraction method - TCVN 4331:2001
 1.  
Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Phương pháp khối lượng Determination of moisture and other volatile matter content Gravitation method - TCVN 4326:2001
 1.  
Xác định hàm lượng tro thô Phương pháp khối lượng Determination of crude ash Gravitation method - TCVN 4327:2007
 1.  
Xác định hàm lượng NaCl Phương pháp chuẩn độ Determination of sodium chloride content Titrimetric method - TCVN 4330:1986
 1.  
Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Clohydric Phương pháp khối lượng Determination of ash insoluble in hydrochloric acid Gravitation method - TCVN 9474:2012
 1.  
Xác định hàm lượng Xơ thô Phương pháp khối lượng Determination of crude fiber Gravitation method -  CN- PP.03:2019 (Ref. ANKOM Technology method 7)
 
 1.  
Thức ăn chăn nuôi  Animal  feeding stuffs Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp UV-VIS Determination of phosphorus content  UV-VIS method 1,2 g/kg TCVN 1525:2001
 1.  
Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp F-AAS Determination of Calcium content F-AAS method 50 mg/kg TCVN 1537:2007
 1.  
Xác định hàm lượng Nitơ ammoniac Phương pháp chuẩn độ Determination of Amoniac content Titrimetric method - TCVN 10494:2014
 1.  
Hàm lượng axit xyanhydric Phương pháp chuẩn độ Determination of Hydrocyanic acid content Titrimetric method - TCVN 8763:2012
 1.  
Xác định hàm lượng Asen  Phương pháp HG – AAS Determination of Asenium content  HG-AAS method 0,5 mg/kg CN-PP.02:2019 (Ref. AOAC 986.15)
 1.  
Xác định hàm lượng Thủy ngân  Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa  Determination of Mercury content  Flameless atomic absorption spectrophotometric method 0,1 mg/kg CN-PP.01:2019 (Ref. AOAC 971.21)
 1.  
Sản phẩm nghiền từ ngũ cốc Melled cereal products Xác định độ axit béo Phương pháp chuẩn độ Determination of fat acidity Titrimetric method - TCVN 8800:2011
Ghi chú/note: - ISO: the International Organization for Standardization  - AOAC: Association of Official Analytical Chemists - TCVN: Tiêu Chuẩn Việt Nam - CN….-PP…: Phương pháp do PTN xây dựng/Laboratory developed method.  
Ngày hiệu lực: 
03/07/2022
Địa điểm công nhận: 
P101-P103, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1223
© 2016 by BoA. All right reserved