Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex 

Đơn vị chủ quản: 
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex
Số VILAS: 
017
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex 
Laboratory:  Testing Department of Petrolimex Petrochemical Corporation
Cơ quan chủ quản:   Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex
Organization: Petrolimex Petrochemical Corporation
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người phụtrách/ Representative:  Đào Văn Hiếu Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Đào Văn Hiếu Các phép thử được công nhận/ All accredited tests 
Số hiệu/Code:             VILAS 017 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:   29/ 11/ 2020          Địa chỉ/ Address:          Tầng 18 - 19, số 229 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội                                    18th– 19thfloor, 229 Tay Son street, Dong Da district, Hanoi Địa điểm/Location:       Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng                                    No. 1 Hung Vuong street, So Dau ward, Hong Bang district, Hai Phong city Điện thoại/Tel.:           0225 3540104                                      Fax:           E-mail:                        hieudv.plc@petrolimex.com.vn          Website:    plc.petrolimex.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm:              Hóa Field of testing:                         Chemical  
TT Tên sản phẩm,                    vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test methods
1. Dung môi Solvent Xác định thành phần chưng cất ở áp suất khí quyển Determination of distillation at atmospheric pressure   ASTM D86-17
2. Dầu cách điện Insulating oil Xác định độ ổn định oxy hóa bằng bình áp lực Determination of Oxidation stability by pressure vessel   ASTM D2112-15
3. Xác định điện áp đánh thủng ở tần số nguồn Determination of the breakdown voltage at power frequency   IEC 60156:2018
4. Xác định hằng số điện môi tương đối, hệ số tổn thất điện môi (tan d) và điện trở suất Determination of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity   IEC 60247:2004
5. Dầu tuabin Turbine oil Xác định độ ổn định oxy hóa bằng bình áp lực quay Determination of Oxidation stability by rotating pressure vessel    ASTM D2272-14a
6. Dầu công nghiệp Industrial oil Mã hóa mức độ nhiễm bẩn Coding the level of contamination   ISO 4406:2017
7. Dầu truyền động, dầu thủy lực và dầu bôi trơn Automatic transmission fluid, hydraulic fluid and lubricant Xác định độ nhớt ở nhiệt độ thấp bằng nhớt kế quay (nhớt kế Brookfield) Determination of low-temperature viscosity using a rotational viscometer    ASTM D2983-17
TT Tên sản phẩm,                    vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test methods
8. Dầu bôi trơn Lubricating oil Xác định điểm chớp cháy và điểm bốc cháy bằng cốc hở Cleveland  Determination of flash and fire points by Cleveland open cup tester   ASTM D92-18
9. Xác định điểm chớp cháy bằng cốc kín Pensky – Martens  Determination of flash point by Pensky – Martens closed cup tester   ASTM D93-18
10. Xác định hàm lượng nước.  Phương pháp chưng cất Determination of water content. Distillation method    ASTM D95-13(2018)
11. Xác định điểm đông đặc  Determination of pour point   ASTM D97-17b
12. Xác định ăn mòn Đồng Determination of corrosiveness to Copper   ASTM D130-18
13. Xác định hàm lượng cặn Conradson Cacbon  Determination of Conradson Carbon residue   ASTM D189-06(2014)
14. Xác định độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và đục và tính độ nhớt động lực Determination of kinematic viscosity of transparent and opaque liquids and calculation of dynamic viscosity   ASTM D445-18
15. Xác định hàm lượng tro  Determination of ash content   ASTM D482-13
16. Xác định chỉ số axit. Phương pháp chuẩn độ điện thế  Determination of Acid number. Potentiometric titration method   ASTM D664-18
17. Xác định hàm lượng tro sunphat  Determination of Sulphated ash   ASTM D874-13a(2018)
18. Xác định đặc tính tạo bọt Determination of foaming characteristics   ASTM D892-18
19. Dầu bôi trơn Lubricating oil Xác định hàm lượng cặn trong dầu nhờn đã qua sử dụng Determination of insolubles in used lubricating oil   ASTM D893-14(2018)
20. Xác định khối lượng riêng, tỷ trọng, trọng lượng API. Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density, relative density (specific gravity) and API gravity. Hydrometer method   ASTM D1298-12b(2017)
21. Xác định khả năng tách nước Determination of water separability   ASTM D1401-18a
22. Xác định màu ASTM Determination of ASTM color   ASTM D1500-12(2017)
23. Xác định chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học ở 40°C và 100°C Determination of viscosity index from kinematic viscosity at 40°C and 100°C   ASTM D2270-10(2016)
24. Xác định chỉ số kiềm. Phương pháp chuẩn độ điện thế với axit Percloric Determination of Base number. Potentionmetric Perchloric Acid titration method   ASTM D2896-15
25. Xác định khả năng tách khí  Determination of air release properties   ASTM D3427-15
26. Xác định tỷ trọng bằng tỷ trọng kế tự động Determination of density by digital density meter   ASTM D4052-18
27. Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phụ gia dầu bôi trơn. Phương pháp quang phổ phát xạ ICP Determination of additive elements. ICP atomic emission spectrometry method Ca: 0,002 mg/g P: 0,002 mg/g Zn: 0,001 mg/g Mo: 0,002 mg/g ASTM D4951-14
28. Dầu bôi trơn Lubricating oil Xác định hàm lượng các chất trong dầu chưa qua sử dụng và dầu đã qua sử dụng. Phương pháp quang phổ phát xạ ICP Determination of multielement in used and unused lubricating oil. ICP atomic emission spectrometry method Fe: 0,001 mg/g Cu: 0,002 mg/g Al: 0,001 mg/g Pb: 0,002 mg/g Cr: 0,002 mg/g ASTM D5185-18
29. Xác định độ nhớt biểu kiến trong khoảng nhiệt độ (-10 ~ -35)°C bằng bộ mô phỏng CCS Determination of apparent viscosity between       (-10 ~ -35)°C using cold-cranking simulator (CCS)   ASTM D5293-17a
30. Xác định độ nhớt biểu kiến ở nhiệt độ cao và tốc độ trượt cắt cao (HTHS) bằng nhớt kế mao quản Determination of apparent viscosity at high temperature and high-shear (HTHS) rate by multicell capillary viscometer   ASTM D5481-13
31. Xác định nhiệt độ đông đặc. Phương pháp áp suất khí tự động  Determination of pour point. Automatic air pressure method    ASTM D6749-02(2018)
32. Xác định đặc tính cực áp. Phương pháp bốn bi  Determination of extreme pressure properties. Four – ball method   ASTM D2783-03(2014)
33. Xác định tính năng chống mài mòn. Phương pháp bốn bi  Determination of wear preventive characteristics. Four – ball method   ASTM D4172-18
 
TT Tên sản phẩm,                    vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử Test methods
34. Dầu bôi trơn, phụ gia và dung môi  Lubricating oil, additive and solvent  Xác định màu. Phương pháp Màu bộ ba tự động Determination of color. Automatic tristimulus method   ASTM D6045-12(2017)
35. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chuẩn độ điện tích Karl Fischer Determination of water. Coulometric Karl Fischer Titration   ASTM D6304-16e1
36. Mỡ bôi trơn Lubricating Grease Xác định độ lún kim Determination of cone penetration   ASTM D217-17
37. Xác định điểm nhỏ giọt  Determination of dropping point   ASTM D566-17
38. Xác định độ ổn định oxy hóa. Phương pháp bình Oxy áp lực Determination of Oxidation stability. Oxygen pressure vessel method    ASTM D942-15
39. Xác định điểm nhỏ giọt trong khoảng nhiệt độ rộng Determination of dropping point over wide temperature range   ASTM D2265-15e1
40. Phát hiện ăn mòn Đồng Detection of Copper corrosion   ASTM D4048-16e1
41. Xác định tính năng chống mài mòn. Phương pháp bốn bi Determination of wear preventive characteristics. Four-ball method    ASTM D2266-01(2015)
42. Xác định tính năng cực áp. Phương pháp bốn bi  Determination of extreme-pressure properties. Four-ball method   ASTM D2596-15
              
Ngày hiệu lực: 
29/11/2020
Địa điểm công nhận: 
Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
17
© 2016 by BoA. All right reserved