Tài liệu áp dụng cho phòng chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP01. Quy định chung về công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP02. Thủ tục phàn nàn
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP03. Xử lý kháng nghị
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
APC01. Quá trình công nhận tổ chức chứng nhận
02/08/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
APC01. Phụ lục 1: Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận QMS
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
APC01. Phụ lục 2: Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận EMS
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
APC01. Phụ lục 3: Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận FSMS
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
APC01. Phụ lục 4: Yêu cầu cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận FSMS
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AG01. Hướng dẫn sử dụng Logo và Dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AGC01. Yêu cầu cụ thể trong việc Công nhận tổ chức chứng nhận QMS
29/01/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
AGC02. Yêu cầu cụ thể trong việc Công nhận tổ chức chứng nhận EMS
29/01/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
AGC07. Hướng dẫn về chi phí đánh giá công nhận phòng tổ chức chứng nhận
03/01/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved