Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AR03. Quy định sử dụng dấu/ biểu tượng công nhận
17/07/2023
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
APC01. Thủ tục công nhận tổ chức chứng nhận
01/06/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
ARC01. Quy định tính phí công nhận các tổ chức chứng nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
ARC02. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận QMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
ARC03. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận EMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
ARC04. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận FSMS
18/08/2023
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARC05. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARC06. Quy định cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận con người
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARC07. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận OHSMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
ARC08. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
ARC09. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARC10. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận GlobalG.A.P.
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARC11. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận BRC
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARC12. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận UTZ
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
ARC13. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận VietGAP
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
ARC14. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận BAP
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
ARC15. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
ARC16. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận MDMS
18/08/2023
Xin vui lòng liên lạc BOA
19
ARC17. Quy định riêng công nhận tổ chức thẩm định thẩm tra khí nhà kính
18/08/2023
Xin vui lòng liên lạc BOA
20
ARC18. Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1: 2015 cho công nhận tổ chức chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) thuộc hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS)
06/09/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved