Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức giám định

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGI 01. Hướng dẫn phân loại hoạt động giám định
15/11/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
API 01. Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định
15/11/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
ARI 02. Yêu cầu bổ sung đánh giá công nhận tổ chức giám định
15/11/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
ARI 01. Quy định tính phí cho Tổ chức giám định
02/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
01/03/2021
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved