Tài liệu áp dụng cho công nhận phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGL05. Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm
22/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
APL01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
01/03/2021
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR07. Quy định về chính sách độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn
22/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARL01. Qui định tính phí đánh giá PTN
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARL02. Qui định phân loại lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARL04. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Sinh
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
ARL05. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Hoá
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
ARL06. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Dược
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARL07. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARL08. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Cơ
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARL09. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Vật liệu xây dựng
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
ARL10. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Điện
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
ARL11. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực NDT
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
ARL12. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực An toàn sinh học cấp 3
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved