Tài liệu áp dụng cho phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGL18. Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong phân tích hoá học định lượng
01/12/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AGL 10. Hướng dẫn về chi phí đánh giá công nhận phòng thí nghiệm
03/01/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AGL09. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Dược
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AGL08. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AGL07. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Điện - điện tử
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AGL06. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Không phá huỷ
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AGL05. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Vật liệu xây dựng
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AGL04. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Sinh
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AGL03. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Hoá
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AGL02. Yêu cầu bổ sung lĩnh vực Cơ
18/07/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AGL01. Phân loại lĩnh vực Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
AG01. Hướng dẫn sử dụng logo và dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
AP03. Thủ tục yêu cầu xem xét lại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
AP02. Thủ tục khiếu nại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
APL03. Chính sách về thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
APL02. Chính sách về liên kết chuẩn đo lường
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
APL01. Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved