Tài liệu áp dụng cho công nhận phòng xét nghiệm y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGL05. Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm
22/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
APL01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
01/03/2021
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
01/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR07. Quy định về chính sách độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn
22/07/2022
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARLM01. Quy định tính phí cho các phòng xét nghiệm y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARLM02. Phân loại lĩnh vực xét nghiệm Y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARLM03. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng xét nghiệm Y tế
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved