Thông báo về việc áp dụng ISO/IEC 17021 : 2011

Kính gửi các tổ chức chứng nhận

         Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 “ Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức tiến hành việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý” đã được ban hành lần thứ hai, ngày 01/02/2011 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006
Để thuận lợi trong việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011, Văn phòng Công nhận Chất lượng thông báo thời hạn chuyển  đổi áp dụng tiêu chuẩn mới như sau:

  • Văn phòng Công nhận Chất lượng bắt đầu tiếp nhận đánh giá, công nhận theo ISO/IEC 17021:2011 đối với Tổ chức Chứng nhận có nhu cầu từ ngày 05/02/2011

  • Việc công nhận theo ISO/IEC 17021:2006 sẽ hết hiệu lực vào 01/02/2013. Văn phòng Công nhận Chất lượng khuyến khích các Tổ chức Chứng nhận đã được công nhận theo ISO/IEC 17021:2006 chuẩn bị để được đánh giá giám sát chuyển đổi hoặc đánh giá lại theo ISO/IEC 17021:2011 từ ngày 05/02/2011;

  • Từ ngày 01/11/2012 Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ chấm dứt việc đánh giá, công nhận Tổ chức Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2006 mà hoàn toàn chuyển sang việc đánh giá công nhận theo ISO/IEC 17021:2011.

Tổ chức chứng nhận muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011, xin liên hệ:

Văn Phòng Công nhận Chất lượng

 Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  Hà Nội

Tel: (04) 37911552       Fax: (04) 37911551

Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

 Trân trọng.

Xem chi tiết công văn số 231/CNCL ngày 22 tháng 2 năm 2011

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved