Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Đơn vị chủ quản: 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số VILAS: 
028
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
Hóa
Không phá hủy
Sinh
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Phòng thử nghiệm Thực phẩm
Laboratory: Quality Assurance and Testing Center 1 Food Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người phụ trách/ Representative:  Kim Đức Thụ Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Đỗ Văn Thích Các phép thử được công nhận Accredited tests
 1.  
Trần Thị Mai
 1.  
Tạ Thị Thu Mai
Số hiệu/ Code:              VILAS 028 Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 06/5/2020 Địa chỉ/ Address: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Địa điểm/Location: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại/ Tel:  024 37564618                      Fax:  024 38361199 E-mail:                        testlab4@quatest1.com.vn   Website: www.quatest1.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm:           Hóa Field of testing:                      Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or          product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/  Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Nước mắm Fish souces Xác định hàm lượng nitơ tổng số Determination of total Nitrogen   TCVN 3705:1990
 1.  
Xác định hàm lượng NaCl Determination of NaCl content   TCVN 3701:2009
 1.  
Dầu mỡ động vật và  thực vật Animal and vegetable fats and oils Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi Determintion of moisture and volatile matter content   TCVN 6120 : 2007 (ISO 662:1998)
 1.  
Xác định trị số axit và độ axit Determination of acid value and acidity   TCVN 6127 :  2010 (ISO 660:2009)
 1.  
Xác định trị số i ôt Determination of iodine value   TCVN 6122: 2010 (ISO 3961:2013)
 1.  
Xác định trị số peroxide Determination of peroxide value    TCVN 6121: 2010 (ISO 3960:2007)
 1.  
Xác định độ ẩm Determination of moisture and volatile matter content    TCVN 6120: 2007 (ISO 662:1998)
 1.  
Bơ, nhũ tương dầu thực phẩm và chất béo dạng phết Butter, edible oil emulsions and spreadable fats Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content   TCVN 8154:2009 (ISO 17189:2003)
 1.  
Cà phê bột Roasted ground coffee Xác định độ ẩm Phương pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 1030C Determination of moisture content Loss in mass at 1030C method   TCVN 7035 : 2002 (ISO 11294:1994)
 1.  
Chè Tea Xác định hao hụt khối lượng ở 1030C Determination of loss in mass at 103 oC   TCVN 5613 : 2007 (ISO 1573:1980)
 1.  
Xác định tro tổng số Determination of total ash   TCVN 5611 : 2007 (ISO 1575:1987)
 1.  
Thức ăn chăn nuôi Animal Feeding stuffs Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Determinetion of moisture and other volatile matter content   TCVN 4326 : 2001 (ISO 6496:2001)
 1.  
Xác định tro thô  Determination of crude ash   TCVN 4327 : 2007 (ISO 5984:2002)
 1.  
Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content   TCVN 4331 : 2001 (ISO 6492:1999)
 1.  
Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content  Kjeldahl method   TCVN 4328-1 : 2007 (ISO 5983-1:2005)
 1.  
Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm ngũ cốc Cereal, pulses and derived products Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content Kjeldahl method   TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013)
 1.  
Xác định hàm lượng tro  Determination of ash    TCVN 8124 : 2009 (ISO 2171 : 2007)
 1.  
Đậu hạt Bean Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content   TCVN 4295 : 2009
 1.  
Muối công nghiệp Sodium chloride for industrial use Xác định hao hụt khối lượng khi sấy ở 1100C Determination of the loss of mass at 1100C   TCVN 10243: 2013 (ISO 2483:1973)
 1.  
Xác định hàm lượng ion Ca++, Mg++. Phương pháp chuẩn độ bằng tạo phức EDTA. Determination of calcium and magnesium contents EDTA complexometric method   ISO 2482:1973
 1.  
Xác định hàm lượng ion SO42- Determination of sulfate content – Barium sulfate gravimetric method   TCVN 10241:2013 (ISO 2480:1972)
 1.  
Bột canh iod Iodate seasoning powder Xác định hàm lượng i ôt Determination of iodate content   TCVN 6487:2009
 1.  
Muối iod Iodate salt Xác định hàm lượng i ôt Determination of iodate content   TCVN 6341:1998
 1.  
Sữa và sản phẩm từ sữa Milk and milk-based foods Xác định hàm lượng Nitơ Nguyên tắc Kjeldahl và tính protein thô Determination of nitrogen content  Kjeldahl principle and crude protein calculation   TCVN 8099-1 : 2015 (ISO 8968-1:2014)
25. Ngũ cốc và đậu đỗ Cereals and pulses Xác định hàm lượng protein thô  Phương pháp Kjeldahl Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content Kjeldahl method   TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013)
26. Ethanol tinh chế Pure ethanol Xác định hàm lượng ester Determination of ester content   TCVN 11029:2015
27. Rượu chưng cất Distilled liquors Xác định hàm lượng aldehyde Determination of aldehydes content   TCVN 8009:2009
28. Xác định độ cồn Determination of alcohol   TCVN 8008:2009
29. Kẹo Candy Xác định hàm lượng đường tổng số Determination of total sugar content   TCVN 4074: 2009
30. Xác định độ ẩm Determination of moisture content   TCVN 4069: 2009
31. Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content   TCVN 4072: 2009
32. Xác định hàm lượng tro tổng số Determination of total ash content   TCVN 4070 : 2009
33. Bao bì, dụng cụ    bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Synthetic resincontainers, and packaging in direct contact with food Xác định hàm lượng Chì (Pb) Determination of lead content 3,0 µg/g QCVN 12-1: 2011/BYT
34. Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Determination of Cd content 3,0 µg/g QCVN 12-1: 2011/BYT
35. Xác định hàm lượng KMnO4 sử dụng Determination of KMnO4 consumption content 3,0 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
36. Xác định hàm lượng thôi nhiễm        Sb, Ge Determination of Sb, Ge migration content 0,03 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
37. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường nước Determination of migration evaporation residue in water 15,0 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
38. Bao bì, dụng cụ    bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Synthetic resincontainers, and packaging in direct contact with food Xác định hàm lượng thôi nhiễm cặn khô trong môi trường axit axetic 4% Determination of migrationevaporation residue in acetic acid 4% 15,0 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
39. Xác định hàm lượng thôi nhiễm cặn khô trong mồi trường etanol 20% Determination of migrationevaporation residue in ethanol 20% 15,0 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
40. Xác định hàm lượng thôi nhiễm cặn khô trong môi trường n-heptan Determination of migrationevaporation residue in n-heptane 15,0 µg/mL QCVN 12-1: 2011/BYT
41. Bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Rubber containers, and packaging in direct contact with food Xác định hàm lượng Chì (Pb) Determination of lead content 3,0 µg/mL QCVN 12-2: 2011/BYT
42. Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Determination of Cd content 3,0 µg/mL QCVN 12-2: 2011/BYT
43. Hàm lượng kim loại thôi nhiễm Kẽm Determination of Zn migration content 0,03 µg/mL QCVN 12-2: 2011/BYT
44. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường nước Determination of migrationevaporation residue in water 15,0 µg/mL QCVN 12-2: 2011/BYT
45. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường axit axetic 4% Determination of migrationevaporation residue in acetic acid 4% 15,0 µg/mL  QCVN 12-2: 2011/BYT
46. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong mồi trường etanol 20% Determination of migrationevaporation residue in ethanol 20% 15,0 µg/mL  QCVN 12-2: 2011/BYT
47. Bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Metal containers, and packaging in direct contact with food Xác định hàm lượng kim loại thôi nhiễm Chì (Pb) Determination of lead migration content 0,03 µg/mL QCVN 12-3: 2011/BYT
48. Xác định hàm lượng kim loại thôi nhiễm Cadimi (Cd) Determination of cadmium migration content 0,03 µg/mL QCVN 12-3: 2011/BYT
49. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường nước Determination of migration evaporation residue in water 15,0 µg/mL  QCVN 12-3: 2011/BYT
50. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường axit axetic 4% Determination of migrationevaporation residue in acetic acid 4% 15,0 µg/mL  QCVN 12-3: 2011/BYT
51. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong mồi trường etanol 20% Determination of migrationevaporation residue in ethanol 20% 15,0 µg/mL  QCVN 12-3: 2011/BYT
52. Xác định thôi nhiễm cặn khô trong môi trường n-heptan Determination of migrationevaporation residue in n-heptane 15,0 µg/mL  QCVN 12-3: 2011/BYT
53. Bao bì, dụng cụ bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Glass, ceramic, porcelain and enameled implements, containers, and packaging in direct contact with food Xác định hàm lượng kim loại thôi nhiễm Chì Determination of lead migration content 0,03 µg/mL  QCVN 12-4: 2015/BYT
54. Xác định hàm lượng kim loại thôi nhiễm Cadimi Determination of cadmium migration content 0,03 µg/mL  QCVN 12-4: 2015/BYT
55. Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products Xác định hàm lượng Nitơ   Determination of nitrogen content    TCVN 8134 : 2009 (ISO 937:1978)
56. Xác định hàm lượng độ ẩm  Determination of moisture content    TCVN 8135 : 2009 (ISO 1442 : 1997)
57. Xác định hàm lượng chất béo tổng số Determination of total fat content   TCVN 8136 : 2009 (ISO 1443 : 1973)
58. Nước tinh khiết, nước ăn uống, sản xuất Pure water, drinking water, producing water Xác định hàm lượng clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chị thị cromat (phương pháp Mo) Determination of chloride. Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) 5 mg/L TCVN 6194 : 1996 (ISO 9297:1989)
59. Nước khoáng Mineral water Xác định tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium - EDTA titrimetric method 5 mg/L TCVN 6224 : 1996 ISO 6059 : 1984
60. Nước Water Xác định pH Determination of pH 2 ~ 12 TCVN 6492 : 2011 ISO 10523 : 2008
61. Thực phẩm Food Xác định hàm lượng Axit Sorbic và Axit Benzoic  Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of sorbic acid and benzoic acid  HPLC method 6,0 mg/kg TN4/HD/N3-15
62. Xác định hàm lượng Acesulfam K, Aspartame và Saccharin Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Acesulfam K, Aspartame and Saccharin content HPLC method 30,0 mg/kg TN4/HD/N3-16 (Ref  TCVN 8471:2010)
63. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Food supplement Xác định hàm lượng Vitamin A Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Vitamin A content  HPLC method 12,0 µg/100g TN4/HD/N3-08 (Ref. TCVN 8972-1:2011)
64. Xác định hàm lượng Vitamin D2, D3 - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Vitamin D2, D3 content  HPLC method 1,2 µg/100g TN4/HD/N3-11 (Ref.TCVN 8973:2011)
65. Xác định hàm lượng Viamin E  Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Vitamin E content  HPLC method 1,5 mg/kg TN4/HD/N3- 12 (Ref. TCVN 8276:2010)
66. Xác định hàm lượng Vitamin B2 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Vitamin B2 content  HPLC method 0,15 mg/kg TN4/HD/N3-115 (Ref. TCVN 8975:2011)
67. Xác định hàm lượng Vitamin B6   Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Vitamin B6 content  HPLC method 0,15 mg/kg TN4/HD/N3-108 (Ref. TCVN 8975:2011)
68. Chè, cà phê, thực phẩm bổ sung dạng lỏng Tea, coffee and liquid supplement Xác định hàm lượng Cafein Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of cafein content HPLC method 1,5 µg/kg 1,5 µg/L TN4/HD/N3-24
69. Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Rau, củ, quả Cereal and cereal products, vegetables, fruits Xác định hàm lượng Pb, Cd phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of Pb, Cd  GF - AAS method Rau, củ, quả (vegetables, fruits): Pb: 0,09 mg/kg Cd: 0,009 mg/kg Ngũ cốc (Cereal and cereal products): Pb: 0,3 mg/kg Cd: 0,03 mg/kg AOAC 999.10
70. Nước mắm, rau, quả, Bánh, kẹo, mỳ tôm Fish sauces, vegetables, fruits, candy Xác định hàm lượng As Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa Determination of As  HV - AAS method Nước mắm, rau (Fish sauce, vegetable): 0,012 mg/kg Bánh kẹo, ngũ cốc (cereal products, candy): 0,015 mg/kg AOAC 986.15:2012
71. Nước tinh khiết, nước ăn uống, nước sinh hoạt, nước sản xuất Pure water, drinking water, domestic water, producing water Xác định hàm lượng asen. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) - kỹ thuật hydrua Determination arsenic content. HV - AAS method 0,003 mg/L TCVN 6626:2000 (ISO 11969 : 1996)
72. Xác định hàm lượng Cadimi. Phương pháp AAS - kỹ thuật lò graphite Determination of Cd content GF - AAS method 0,003 mg/L TCVN 6197:2008 (ISO 5961 : 1994)
73. Rau, củ, quả Vegetables, fruits Xác định hàm lượng Cu, Zn Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  (bằng kỹ thuật ngọn lửa) Determination of Cu, Zn content Flame AAS method 0,9 mg/kg AOAC 999.10
Chú thích/ Note: TN4/HD/N1,2,3 : Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method  
PHỤ LỤC ATTACHMENT  (Kèm theo quyết định số: 879.2019/QĐ-VPCNCL ngày 25 tháng 11 năm 2019  của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng)  
 
Tên phòng thí nghiệm:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Phòng thử nghiệm Điện, Điện tử và Hiệu suất Năng lượng
Laboratory: Quality Assurance and Testing Center 1 Electric, Electronic and Energy Efficiency Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Organization: Directorate for Standard Metrology and Quality
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử
Field of testing: Electric - Electronic
Người phụ trách/ Representative: Kim Đức thụ Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Đặng Thanh Tùng     Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 
 1.  
Nguyễn Anh Tùng
Số hiệu/ Code:        VILAS 028 Hiệu lực công nhận/Period of Validation:  06/05/2020 Địa chỉ/Address:  số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội Địa điểm/ Location:  
 1. Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 2. Lô B2-3-6A, KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại/ Tel: 024 3756 4632                           Fax: 024 3836 1199   E-mail: testlab2@quatest1.com.vn                   Website: www.quatest1.com.vn Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of Testing:     Electric - Electronic
STT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit         (if any)/ /range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự Household and similar electrical Phân loại Classification - TCVN 5699-1:2010 IEC 60335-1:2010 TCVN 5699-1:2004 IEC 60335-1:2001
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts -
 1.  
Thử nghiệm khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện Starting of motor-operated appliances -
 1.  
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current  (0 ~ 11000) W (0 ~  50) A
 1.  
Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Đo dòng điện rò và thử độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử quá điện áp quá độ Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Thử khả năng chống ẩm Moisture resistance (0 ~ 70) 0C  (0 ~ 100) %
 1.  
Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự Household and similar electrical Đo dòng điện rò và độ bền điện sau thử nóng ẩm Leakage current and electric strength after humidity test (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV TCVN 5699-1:2010 IEC 60335-1:2010 TCVN 5699-1:2004 IEC 60335-1:2001
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits -
 1.  
Thư nghiệm độ bền Endurance -
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~  60) 0
 1.  
Thử nghiệm độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~  IP6X IPX1~ IPX8
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Thử nghiệm linh kiện Components -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự Household and similar electrical Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors - TCVN 5699-1:2010 IEC 60335-1:2010 TCVN 5699-1:2004 IEC 60335-1:2001
 1.  
Kiểm tra qui định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3) W
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation -
 1.  
Thử nghiệm  khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống gỉ Resistance to rusting -
 1.  
Kiểm tra bức xạ, độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
- Bàn là điện Electrical irons Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: Full test: - TCVN 5699-2-3:2010 IEC 60335-2-3:2008 TCVN 5699-2-3:2006 IEC 60335-2-3:2005
 1.  
Phân loại Classification -
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Bàn là điện Electrical irons Thử nghiệm bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts - TCVN 5699-2-3:2010 IEC 60335-2-3:2008 TCVN 5699-2-3:2006 IEC 60335-2-3:2005
 1.  
Thử nghệm khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện Starting of motor-operated appliances -
 1.  
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current (0 ~ 11000) W (0 ~ 50) A
 1.  
Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm quá điện áp quá độ Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống ẩm Moisture resistance (0 ~ 70) 0C (0 ~ 100) %
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện Leakage current and electric strength (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits -
 1.  
Bàn là điện Electrical irons Thử nghiệm độ bền Endurance - TCVN 5699-2-3:2010 IEC 60335-2-3:2008 TCVN 5699-2-3:2006 IEC 60335-2-3:2005
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Thử nghiệm Sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~ 60) 0
 1.  
Thử nghiệm độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~  IP6X IPX1 ~  IPX8
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors -
 1.  
Kiểm tra quy định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3) W
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Bàn là điện Electrical irons Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation - TCVN 5699-2-3:2010 IEC 60335-2-3:2008 TCVN 5699-2-3:2006 IEC 60335-2-3:2005
 1.  
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống gỉ Resistance to rusting -
 1.  
Thử nghiệm bức xạ, độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
- Lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: Full test: - TCVN 5699-2-9:2010 IEC 60335-2-9:2008 TCVN 5699-2-9:2004 IEC 60335-2-9:2002
 1.  
Phân loại Classification -
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts -
 1.  
Thử nghiệm khởi động thiết bị truyền động bằng động cơ điện Starting of motor-operated appliances -
 1.  
  Đo công suất vào và dòng điện Power input and current (0 ~ 11000) W (0 ~ 50) A  
 1.  
Lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C TCVN 5699-2-9:2010 IEC 60335-2-9:2008 TCVN 5699-2-9:2004 IEC 60335-2-9:2002
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm quá điện áp quá độ  Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống ẩm Moisture resistance (0 ~ 70) 0C (0 ~ 100) %
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện sau thử nghiệm nóng ẩm Leakage current and electric strength after humidity test (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits -
 1.  
Thử nghiệm độ bền Endurance -
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances Thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~ 60) 0 TCVN 5699-2-9:2010 IEC 60335-2-9:2008 TCVN 5699-2-9:2004 IEC 60335-2-9:2002
 1.  
Thư nghiệm độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~  IP6X IPX1 ~  IPX8
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Kiểm tra đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors -
 1.  
Kiểm tra qui định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3) W
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation -
 1.  
Lò nướng, lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C TCVN 5699-2-9:2010 IEC 60335-2-9:2008 TCVN 5699-2-9:2004 IEC 60335-2-9:2002
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống gỉ Resistance to rusting -
 1.  
Thử nghiệm bức xạ, độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
- Thiết bị đun chất lỏng Appliances for heating liquids Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: Full test: - TCVN 5699-2-15:2013 IEC 60335-2-15:2012 TCVN 5699-2-15:2007 IEC 60335-2-15:2005
 1.  
Phân loại Classification -
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts -
 1.  
Thử nghiệm khởi động các hệ thống truyền động bằng động cơ Starting of motor-operated appliances -
 1.  
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current (0 ~ 11000) W (0 ~ 50) A
 1.  
Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thiết bị đun chất lỏng Appliances for heating liquids Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV TCVN 5699-2-15:2013 IEC 60335-2-15:2012 TCVN 5699-2-15:2007 IEC 60335-2-15:2005
 1.  
Thử nghiệm quá điện áp quá độ Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Khả năng chống lại ẩm Moisture resistance (0 ~ 70) 0C (0 ~ 100) %
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện sau thử nghiệm nóng ẩm Leakage current and electric strength after humidity test (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên qua Overload protection of transformers and associated circuits -
 1.  
Thử nghiệm độ bền Endurance -
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~ 600)
 1.  
Thử nghiệm độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Thiết bị đun chất lỏng Appliances for heating liquids Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~ IP6X IPX1 ~ IPX8 TCVN 5699-2-15:2013 IEC 60335-2-15:2012 TCVN 5699-2-15:2007 IEC 60335-2-15:2005
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Kiểm tra Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors -
 1.  
Kiểm tra qui định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3) W
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation -
 1.  
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống ẩm Resistance to rusting -
 1.  
Thử nghiệm bức xạ độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
- Thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc Appliances for skin or hair care Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: Full test:   TCVN 5699-2-23:2013 IEC 60335-2-23:2012 TCVN 5699-2-23:2007 IEC 60335-2-23:2005
 1.  
Phân loại Classification -
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts -
 1.  
Thử nghiệm khởi động các hệ thống truyền động bằng động cơ Starting of motor-operated appliances -
 1.  
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current (0 ~ 11000) W (0 ~ 50) A
 1.  
Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm quá điện áp quá độ Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống lại ẩm Moisture resistance (0 ~  70) 0C (0 ~  100) %
 1.  
Thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc Appliances for skin or hair care Đo dòng điện rò và độ bền điện sau thử nghiệm nóng ẩm Leakage current and electric strength after humidity test (0 ~  10) mA (0 ~ 6) kV TCVN 5699-2-23:2013 IEC 60335-2-23:2012 TCVN 5699-2-23:2007 IEC 60335-2-23:2005
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits -
 1.  
Thử nghiệm độ bền Endurance -
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Thử nghiệm sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~ 60) 0
 1.  
Thử nghiệm độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~  IP6X IPX1 ~  IPX8
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc Appliances for skin or hair care Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors - TCVN 5699-2-23:2013 IEC 60335-2-23:2012 TCVN 5699-2-23:2007 IEC 60335-2-23:2005
 1.  
Kiểm tra qui định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3)  W
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation -
 1.  
Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống ẩm Resistance to rusting -
 1.  
Thử nghiệm bức xạ độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
- Quạt điện Electric fans Thử nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu: Full test: - TCVN 5699-2-80:2007 IEC 60335-2-80:2005
 1.  
Phân loại Classification -
 1.  
Ghi nhãn và hướng dẫn Marking and instructions -
 1.  
Quạt điện Electric fans Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới bộ phận mang điện Protection against accessibility to live parts - TCVN 5699-2-80:2007 IEC 60335-2-80:2005
 1.  
Thử nghiệm khởi động các hệ thống truyền động bằng động cơ Starting of motor-operated appliances -
 1.  
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current (0 ~ 11000) W (0 ~ 50) A
 1.  
Thử nghiệm phát nóng Heating (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử nghiệm quá điện áp quá độ Transient voltage (0 ~ 12) kV
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống lại ẩm Moisture resistance (0 ~ 70) 0C (0 ~ 100) %
 1.  
Đo dòng điện rò và độ bền điện sau thử nghiệm nóng ẩm Leakage current and electric strength after humidity test (0 ~ 10) mA (0 ~ 6) kV
 1.  
Quạt điện Electric fans Thử nghiệm bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits - TCVN 5699-2-80:2007 IEC 60335-2-80:2005
 1.  
Thử nghiệm độ bền Endurance -
 1.  
Thử nghiệm hoạt động không bình thường Abnormal operation -
 1.  
Thử nghiệm sự nguy hiểm và ổn định cơ học Stability and mechanical hazards (0 ~ 60) 0
 1.  
Thử độ bền cơ học Mechanical strength (0 ~ 20) J
 1.  
Kiểm tra kết cấu Construction IP1X ~  IP6X IPX1 ~  IPX8
 1.  
Kiểm tra dây dẫn bên trong Internal wiring -
 1.  
Kiểm tra đấu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords -
 1.  
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminal for external conductors -
 1.  
Quạt điện Electric fans Kiểm tra qui định cho nối đất Provision for earthing (0 ~ 5.10-3) W TCVN 5699-2-80:2007 IEC 60335-2-80:2005
 1.  
Kiểm tra vít và các mối nối Screw and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Creepage distances, clearances and distances through insulation -
 1.  
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử nghiệm bức xạ độc hại và các rủi do tương tự Radiation, toxicity and similar hazards -
 1.  
Đo lưu lượng gió của quạt Wind flow measurement (0 ~ 16) m3/s TCVN 7826:2015 TCVN 7827:2015
 1.  
Bộ điều khiển đèn Lamp controlgear Ghi nhãn Marking - TCVN 7590-1:2010 IEC 61347-1:2007 TCVN 7590-2-3:2015 IEC 61347-2-3:2011 TCVN 7590-2-8:2006 IEC 61347-2-8:2006 TCVN 7590-2-9:2007 IEC 61347-2-9:2003 TCVN 7590-2-13:2013 IEC 61347-2-13:2006
 1.  
Kiểm tra đầu nối Terminals -
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm tới bộ phận mang điện Protection against accidental contact with live parts -
 1.  
Kiểm tra yêu cầu đối với nối đất bảo vệ Provision for earthing (0 ~  5.10-3) W
 1.  
Bộ điều khiển đèn Lamp controlgear Thử nghiệm khả năng chịu ẩm và cách điện Moisture resistance and insulation (0 ~ 70)  0C (0 ~ 100) % TCVN 7590-1:2010 IEC 61347-1:2007 TCVN 7590-2-3:2015 IEC 61347-2-3:2011 TCVN 7590-2-8:2006 IEC 61347-2-8:2006 TCVN 7590-2-9:2007 IEC 61347-2-9:2003 TCVN 7590-2-13:2013 IEC 61347-2-13:2006
 1.  
Thử nghiệm độ bền nhiệt của cuộn dây balát Thermal endurance of windings (0 ~ 300) 0C
 1.  
Thử nghiệm điều kiện sự cố Abnomal condition test -
 1.  
Kiểm tra vít, bộ phận mang dòng và mối nối Screw, current-carrying parts and connections (0 ~ 500) N
 1.  
Đo khe hở không khí và chiều dài đường rò Creepage distances and clearances (0 ~ 8) mm
 1.  
Thử nghiệm độ chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire (0 ~ 1 000) 0C
 1.  
Thử nghiệm khả năng chống gỉ Resistance to rust -
 1.  
Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP) Degrees of protection provided by enclosures (IP code) Thử nghiệm bảo vệ chống nước xâm nhập Protection against ingress of water IPX1-IPX8 TCVN 4255:2008 IEC 60529:2013
 1.  
Thử nghiệm bảo vệ chống chạm đến bộ phận nguy hiểm/vật rắn xâm nhập Protection against hazard parts/solid foreign objects IP1X ~  IP6X
 1.  
Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 đến 30 kV Power cables with extruded insulation and their accessories for rate voltage from 1 to 30 kV Đo kích thước Dimensions measuring (0 ~ 350) mm TCVN 5935-1:2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2005
 1.  
Đo phóng điện cục bộ Partial discharge measuring (0 ~ 500) pC
 1.  
Đo tand Tand measuring (0 ~ 1) mF
 1.  
Thử xung điện áp tiêu chuẩn 1,2/50ms Impulse voltage test 1.2/50ms (0 ~ 600) kV
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand voltage test (0 ~ 250) kV
 1.  
Thử lão hoá cho cách điện và vỏ bọc Ageing test for insulation and sheaths (0 ~ 300) 0C
 1.  
Thử cơ tính của cách điện và vỏ bọc trước và sau lão hoá Test for determining the mechanical properties of insulation and sheaths before and after ageing  (0 ~ 5000) kG
 1.  
Thử tổn hao khối lượng Loss of mass test (0 ~  220) g
 1.  
Thử nén ở nhiệt độ cao Pressure test at high temperature (0 ~ 10) mm
 1.  
Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1đến 30 kV Power cables with extruded insulation and their accessories for rate voltage from 1 to 30 kV Thử sốc nhiệt Heat shock test (0 ~  300) 0C (0 ~ -40) 0C TCVN 5935-1:2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2005
 1.  
Thử co ngót cho cách điện và vỏ bọc Shringkage test (0 ~  300) 0C
 1.  
Thử Hot–set cho cách điện Hot-set test for insulation (0 ~ 300) 0C
 1.  
Dây cáp điện cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến 450/750V Electric cable and wires with extruded PVC insulation for rate voltage to 450/750V Đo kích thước Dimentions measuring (0 ~ 350) mm TCVN 6610-1:2014 IEC 60227-1:2007 TCVN 6610-2:2007 IEC 60227-2:2003 TCVN 6610-3,4:2000 IEC 227-3, 4:1997 TCVN 6610-5:2014 IEC 60227-5:2011 TCVN 6613-1-2:2010 IEC 60332-1-2:2004
 1.  
Đo điện trở cách điện Insulation resistance measuring (0 ~  107) MW
 1.  
Thử cơ tính của ruột dẫn Mechanical properties test for conductors (0 ~ 5 000) kG
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand high voltage test (0 ~ 6) kV
 1.  
Thử cháy theo phương thẳng đứng Test for vertical flame propagation  -
 1.  
Thử lão hoá cho cách điện và vỏ bọc Ageing test for insulation and sheaths (0 ~ 5 000) kG
 1.  
Dây cáp điện cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến 450/750V Electric cable and wires with extruded PVC insulation for rate voltage to 450/750V Thử cơ tính cho cách điện và vỏ bọc trước và sau lão hoá Test for determining the mechanical properties of insulation and sheath before and after ageing (0 ~ 5 000) kG TCVN 6610-1:2014 IEC 60227-1:2007 TCVN 6610-2:2007 IEC 60227-2:2003 TCVN 6610-3,4:2000 IEC 227-3, 4:1997 TCVN 6610-5:2014 IEC 60227-5:2011 TCVN 6613-1-2:2010 IEC 60332-1-2:2004
 1.  
Thử các đặc tính của cách điện và vỏ bọc dưới điều kiện lạnh (Thử dãn dài, thử va đập, thử uốn) Test for insulation and sheath in cooling condition (Elongation, impact, bending test) (0 ~ -40) 0C
 1.  
Thử tính mềm dẻo Flexing test (0 ~ 2,5) kG
 1.  
Thử độ ỏn định nhiệt Thermal stablity test --
 1.  
Ruột dẫn dùng cho cáp cách điện Conductors for electric cables and wires Kiểm tra kết cấu Contruction test (0 ~ 350) mm TCVN 6612:2007 IEC 60228:2004
 1.  
Đo điện trở một chiều DC resistance measuring  (0 ~ 2 500) W
 1.  
Dây trần dùng cho đường dây tải đện trên không Bare wires for overhead power lines Kiểm tra kết cấu Contructions test (0 ~ 350) mm TCVN 5064:1994 (SĐ1:1995) TCVN 8090:2009 TCVN 6483:1999 IEC 1089:1991 
 1.  
Thử cơ tính cho sợi nhôm và sợi thép Mechanical test for aluminum wires and steel wires (0 ~ 5 000) kG
 1.  
Dây trần dùng cho đường dây tải đện trên không Bare wires for overhead power lines Đo điện trở một chiều DC resistance measuring (0 ~ 2 500) W TCVN 5064:1994 (SĐ1:1995) TCVN 8090:2009 TCVN 6483:1999 IEC 1089:1991
 1.  
Khối lượng tầng kẽm của sợi thép Area density of zinc coating of steel wire (0 ~ 220) g
 1.  
Thử xoắn cho sợi thép Twist test for steel wire (0 ~ 60) kG
 1.  
Sứ cách điện Insulation porcelain Kiểm tra kích thước cơ bản Dimentions measuring (0 ~ 1 000) mm TCVN 4759:1993 TCVN 7998-1:2009 IEC 60383-1:1993
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand high voltage test (0 ~ 250) kV
 1.  
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50ms Impule voltage test (0 ~ 600) kV
 1.  
Cầu dao Disconector Kiểm tra kích thước cơ bản Dimentions measuring (0 ~ 1 000) mm TCVN 5768:1993 IEC 62271-1:2007 IEC 60694:2002  
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand high voltage test (0 ~  250) kV
 1.  
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50ms Impule voltage test (0 ~ 600) kV
 1.  
Điện trở tiếp xúc Contact resistance   (0 ~ 60) W
 1.  
Độ tăng nhiệt Temperature rise  (0 ~ 1 000) 0C
 1.  
Cầu chì Fuse cut-out Kiểm tra kích thước cơ bản Dimentions measuring (0 ~ 1 000) mm TCVN 5767:1993 IEC 60282-1:2009  
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand high voltage test (0 ~ 250) kV
 1.  
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50ms Impule voltage test (0 ~  600) kV
 1.  
Độ tăng nhiệt Temperature rise  (0 ~  1 000) 0C
 1.  
Máy biến áp điện lực Power transformer Đo tổn hao công suất Loss power measuring (0 ~ 500) kW TCVN 6306:2015 IEC 60076:2011  
 1.  
Đo điện trở DC của cuộn dây và tỷ số biến DC resistance and transformer ratio (0 ~ 2000) W
 1.  
Đo mức ồn của máy biến áp Noise measuring of transformer (0 ~ 130) dBA
 1.  
Thử độ bền điện áp tần số công nghiệp Withstand high voltage test (0 ~ 250) kV
 1.  
Thử xung điện áp chuẩn 1,2/50ms Impule voltage test 0 ~  600 kV
 1.  
Thử nghiệm độ tăng nhiệt Temperature rise test (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Khí cụ điện, thiết bị đóng cắt và điều khiển ... Electrical accessories, Switchinggear and controlgear … Thử nghiệm đặc tính điện môi Properties dielectric test (0 ~  70) 0C (0 ~ 100) % TCVN 6434-1:2008 IEC 60898-1:2003 TCVN 6592-1:2009 IEC 60947-1:2007 TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009
 1.  
Thử độ tăng nhiệt và đo tổn hao công suất Temperature rise and measuring power loss (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Thử đặc tính cắt theo thời gian Tripping - time test (0 ~ 30) kA
 1.  
Khả năng chịu nhiệt bất thường và thử cháy Resistance to abnomal heat and fire  (0 ~ 1000) 0C
 1.  
Độ bền cơ và điện Mechanical and electric endurance (0 ~ 125) A (0 ~ 380) V
 1.  
Ổ cắm, phích cắm, thiết bị đóng cắt (công tắc) ... Plugs, socket-outlet, switches Độ bền lão hóa, bảo vệ vỏ ngoài và khả năng chống ẩm Resistance to ageing, protection provided by enclosudes and resistance to humidity   TCVN 6480-1:2008 IEC 60669-1:2007 TCVN 6188-1:2007 IEC 60884-1:2002
 1.  
Điện trở cách điện và độ bền điện Insulation resistance and electric strength  
 1.  
Độ tăng nhiệt Temperature rise  
 1.  
Máy điện quay Rotary electric machine Đo đặc tính ồn của thiết bị và môi trường Noise measuring of machines and environment (0 ~ 130) dBA TCVN 6627-1:2014 IEC 60034-1:2010 TCVN 6627-9:2011 IEC 60034-9:2007
 1.  
Đo rung động do các phương tiện và máy móc làm việc gây ra Vibration measuring of equipment and machines (0 ~ 1 000) m/s2 (0 ~ 1 000) cm/s (0 ~ 1 000) mm
 1.  
Các sản phẩm điện tử dân dụng, công tơ Household electronic products, Electric meter Thử khả năng chịu rung động Vibration test (0 ~ 80) Hz TCVN 6385:2009 IEC 60065:2005 IEC 62052-11:2003 IEC 60068-2-6:2007
 1.  
Balát đèn huỳnh quang, đèn cao áp Ballast for Fluorescent lamps and discharge lamps Công suất, dòng điện Power, current (0 ~ 11 000) W (0 ~ 50) A TCVN 7541-1:2005 TCVN 7541-2:2005 TCVN 7590-2-9:2007 TCVN 6479:2010 IEC 60921:2006 TCVN 7674:2014 IEC 60929:2011 TCVN 8248:2013 TCVN 7897:2013 TCVN 9892:2013 IEC 62384:2011
 1.  
Hệ số balát BF Ballast factor -
 1.  
Hệ số hiệu suất của balát BEF Ballast factor efficiency -
 1.  
Đèn điện èn compact, đèn huỳnh quang, bóng đèn nung nóng, đèn cao áp, đèn LED) Lamps/ Luminaires (compact lamp, fluorescent lamps, tungsten filament lamps, metal halide anh high-pressure sodium vapour lamps, LED lamps) Công suất, dòng điện Power, current (0 ~ 11 000) W (0 ~ 50) A TCVN 7672:2014 TCVN 7673:2007 TCVN 7896:2015 TCVN 7670:2007 TCVN 5175:2014 TCVN 8249:2013 TCVN 7592:2006 IEC 60064:2005 IEC 60662:2002 IEC 61167:1992 IEC 62035:2003 TCVN 8781:2015 TCVN 8782:2011 TCVN 8783:2015 TCVN 10885:2015 TCVN 10886:2015 TCVN 10887:2015 TCVN 10485:2015
 1.  
Yêu cầu về an toàn Requirements safety (0 ~ 70) 0C (0 ~ 100) %  (0 ~ 107)  MW (0 ~ 6) kV
 1.  
Quang thông, thông số quang Luminous flux, photo parameters (0 ~ 50 000) Lm
 1.  
Hệ số duy trì quang thông Lumen maintenance -
 1.  
Các đặc tính màu Colour parameters (0 ~ 25 000) K
 1.  
Tuổi thọ của đèn Lifetime of lamp/ luminaire (0 ~ 50 000) h
 1.  
Tiếp địa và chống sét Resistance to earth and protection againg lightning Đo điện trở tiếp địa, tiếp địa hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng Resistance to earth measuring for protection of structures against lightning and contruction projects (0 ~ 1 000) W TCXDVN 9385:2012 TCXDVN 46:2007 TCVN 8071:2009
 1.  
Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh Refrigerolor, freezer Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Energy efficiency testing Max 2kVA TCVN 7828:2013 TCVN 7829:2013 TCVN 7828:2016 TCVN 7829:2016
 1.  
Tủ giữ lạnh thương mại  Comercial Refrigeraled cabinets Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Energy efficiency testing Max 2kVA TCVN 10289:2014 TCVN 10290:2014
 1.  
Công tơ điện và các sản phẩm tương tự Metering equipment and similar apparatus Thử  nghiệm miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện Test of immunity to electrostatic discharges 200 V ~  30 kV IEC 62052-11:2003 ĐLVN 237:2010 TCVN 8241-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-4: 2004 TCVN 8241-4-6:2009 IEC 61000-4-6:2005 TCVN 8241-4-5:2009 IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-12:2006
 1.  
Thử nghiệm đột biến quá độ nhanh Fast transient burst test (200 ~ 5500) V
 1.  
Thử nghiệm miễn nhiễm gây ra bởi trường điện từ tần số Radio Test of immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields 150 kHz ~  80 MHz
 1.  
Thử nghiệm miễn nhiễm với xung Surge immunity test 250 V ~ 7000 V
 1.  
Thử nghiệm miễn nhiễm với sóng dao động tắt dần Damped oscillatory waves immunity test 250 V ~  6 000 V
 1.  
Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự Household appliances, electric tools and similar apparatus Nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải/ bổ sung  Conducted disturbance at mains/ load/ additional terminals 150 kHz ~ 30 MHz TCVN 7492-1:2010 CISPR 14-1:2009
 1.  
Nhiễu không liên tục Discontinuous disturbance 150 kHz ~ 30 MHz
 1.  
Công suất nhiễu Disturbance power 30 MHz ~ 300 MHz
 1.  
Thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự Electrical Lighting and similar equipment Nhiễu dẫn tại đầu nối điện lưới/ tải Conducted disturbance at mains/ load/ terminals 50 kHz ~ 30 MHz   TCVN 7186:2010 CISPR 15:2009
 1.  
Nhiễu điện từ bức xạ Radiated electromagnetic disturbances 9 kHz ~ 30 Mhz
 1.  
Nhiễu điện từ bức xạ Radiated electromagnetic disturbances 30 Mhz ~ 300Mhz
Chú thích/Note: 
 • CISPR: Ủy ban chuyên trách quốc tế về nhiễu vô tuyến điện / International Special Committee on Radio Interference 
Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Xăng Dầu Khí Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 1 
Laboratory:  Petroleum Testing Laboratory Quality Assurance and Testing Center No.1
Cơ quan chủ quản:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality
Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá
Field of testing: Chemical
Người phụ trách/ Representative:  Kim Đức Thụ Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Nguyễn Tuấn Tú Các phép thử được công nhận Accredited tests 
 1.  
Dương Thị Thu Thảo
Số hiệu/ Code:   VILAS 028 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 06/05/2020 Địa chỉ/ Address: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội  Địa điểm/ Location: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/ Tel:           +84 24 37912671                    Fax:  +84 24 38361199 E-mail:                 testlab6@quatest1.com.vn                         Website: www.quatest1.com.vn             Lĩnh vực thử nghiệm:                       H Field of testing:                                  Chemical  
Stt/ No Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or products tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Xăng Gasoline Xác định trị số Octan nghiên cứu cho nhiên liệu động cơ đánh lửa  Determination of research octane number for spark-ignition engine fuel  (40 ~ 120) RON TCVN 2703: 2013 (ASTM D 2699-12)
 1.  
Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển  Determination of distillation at atmospheric pressure  0 ~ 400 oC TCVN 2698: 2011 (ASTM D 86-10a)
 1.  
Xác định hàm lượng nhựa  Phương pháp bay hơi Determination of gum content                             Jet evaporation method  0,2 mg/100 mL TCVN 6593: 2010 (ASTM D 381-09)
 1.  
Xác định độ ổn định oxy hóa  Determination of oxidation stability   - TCVN 6778: 2006 (ASTM D 525-05)
 1.  
Xác định độ ăn mòn đồng  Phép thử tấm đồng  Determination of corrosiveness to copper   Copper strip test  1a ~ 4c TCVN 2694: 2007 (ASTM D 130-04e1)
 1.  
Xăng Gasoline Xác định khối lượng riêng  Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density  Hydrometer method  (600 ~ 1100) kg/m3 TCVN 6594: 2007 (ASTM D 1298- 05)
 1.  
Xác định hàm lượng chì  Phương pháp phổ tia X Determination of Lead    X-ray spectroscopy method (0,0026 ~ 1,32) g/L TCVN 6704: 2008 (ASTM D 5059-03)
 1.  
Xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại Determination of Total Sulfur by Itraviolet  Fluorescence  (0,1 ~ 8000) mg/kg TCVN 7760: 2013 (ASTM D 5453-12)
 1.  
Xác định Benzen, Toluen Determination of Benzenne, Toluene ≥ 0,1 %V   TCVN 3166: 2008 (ASTM D 5580-02)
 1.  
Xác định các loại Hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang  Determination of Hydrocarbon types by  Fluorescent indicator adsorption  Aromatic hydrocarbons:   (5 ~ 99) %V Olefins: (0,3 ~ 55) %V  Saturated hydrocarbons:  (1 ~ 95) %V TCVN 7330: 2011 (ASTM D 1319-10)
 1.  
Xăng Gasoline Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert-Amyl và rượu từ C1 đến C4 trong xăng  Phương pháp sắc ký Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl alcohol and C1 to C4 in gasoline  Gas chromatography method ≥ 0,2 %wt TCVN 7332: 2013 (ASTM D 4815-09)
 1.  
Xác định hàm lượng Mangan  Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Determination of Manganese  Atomic absorption spectroscopy method (0,25 ~ 40) mg/L TCVN 7331: 2008 (ASTM D 3831-06)
 1.  
Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt Determination of free water and particulate contamination - TCVN 7759: 2008 (ASTM D 4176-04e1)
 1.  
Xác định áp suất hơi bão hòa Determination of vapor pressure  35 kPa ~ 100 kPa (5 psi ~ 15 psi) TCVN 7023: 2007 (ASTM D 4953-06)
 1.  
Dầu DO Diesel oil Xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại Determination of Total Sulfur by Itraviolet  Fluorescence  (1~ 8000) ppm TCVN 7760: 2013 (ASTM D 5453-12)
 1.  
Xác định trị số xetan   Determination of Cetane number  0 ~ 100 TCVN 7630: 2013 (ASTM D 613-10a)
 1.  
Xác định chỉ số xetan   Determination of Cetane index  - TCVN 3180: 2013 (ASTM D 4737-10)
 
 1.  
Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển Determination of distillation at atmospheric pressure (0 ~ 400) oC TCVN 2698: 2011 (ASTM D 86-10a)
 1.  
Xác định điểm chớp cháy cốc kín  Determination of flash point by Pensky - Martens closed cup tester (40 ~ 360) oC TCVN 2693: 2007 (ASTM D 93-06)
 1.  
Xác định độ nhớt động học Determination of kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (0,2 ~ 300000) mm2/s TCVN 3171: 2011 (ASTM D 445-11)
 1.  
Xác định cặn cacbon  Determination of carbon residue  (0 ~ 30%) m/m TCVN 7865: 2008 (ASTM D 4530-06e1)
 1.  
Dầu DO Diesel oil Xác định điểm đông đặc Determination of pour point  - TCVN 3753: 2011 (ASTM D 97-11)
 1.  
Xác định hàm lượng tro Determination of ash  (0,001 ~ 0,180) % wt TCVN 2690: 2011 (ASTM D 482-07)
 1.  
Xác định hàm lượng nước   Determination of water  (10 ~ 25000) mg/kg TCVN 3182: 2013 (ASTM D 6304-07)
 1.  
Xác định tạp chất dạng hạt Determination of particulate contamination (0 ~ 25) g/m3 TCVN 2706: 2008 (ASTM D 6217-03e1)
 1.  
Xác định độ ăn mòn đồng  Phương pháp thử tấm đồng Determination of corrosiveness to copper  Copper strip test method 1a - 4 c TCVN 2694: 2007 (ASTM D 130-04e1)
 1.  
Xác định khối lượng riêng  Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density  Hydrometer method (600 ~ 1100) kg/m3 TCVN 6594: 2007 (ASTM D 1298-05)
 1.  
Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt Phương pháp lọc trong phòng thí nghiệm Determination of free water and particulate contamination  Laboratory filtration method - TCVN 7759: 2008 (ASTM D 4176-04e1)
 1.  
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Xác định áp suất hơi ở 37,8 oC Determination of vapour pressure at 37.8oC ≥ 37,8oC  TCVN 8356: 2010 (ASTM D 1267-07)
 1.  
Xác định độ bay hơi Determination of volatility of  - TCVN 8358: 2010 (ASTM D 1837-07)
 1.  
Xác định Hydrocacbon  Phương pháp sắc ký khí Determination of Hydrocacbon Gas chromatography method (0,01 ~ 100) % V/V TCVN 8360: 2010 ASTM D 2163-14e1
 1.  
Xác định lượng cặn sau khi bay hơi 100 ml Determination of residue on evaporation 100ml - TCVN 3165: 2008 (ASTM D 2158-05)
 1.  
Xác định độ ăn mòn tấm đồng Determination of copper strip corrosion  - TCVN 8359: 2010 (ASTM D 1838-07)
 1.  
Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng Determination of total sulfur content (0,01 ~ 1000) mg/m3 ASTM D 5504-12
 1.  
Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Hàm lượng hydro sulfua (H2S) Determination of hydrogen sulfide petroleum (LP) gases 4 mg/m3 TCVN 8361: 2010 (ASTM D 2420-07)
 1.  
Xác định hàm lượng nước tự do Determination of free water content  - STD.GPA STD  2140- ENGL 1997
Ghi chú/Note: 
 • GPA:  Gas Processors Association
Tên phòng thí nghiệm:  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Phòng thử nghiệm Không phá hủy và An toàn công nghiệp
Laboratory:  Quality Assurence and Testing Center 1 Non-destructive Testing (NDT) - Industrial Safety Inspection Dept.
Cơ quan chủ quản:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality 
Lĩnh vực thử nghiệm: Không phá hủy (NDT); Vật liệu xây dựng
Field of testing: Non-destructive Testing (NDT); Civil Engineering
Người phụ trách/ Representative:   Kim Đức Thụ
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
 
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Kim Đức Thụ Các phép thử được công nhận/ Accredited tests   
 
 1.  
Nguyễn Ngọc Châm  
 
 1.  
Đặng Quang Trung  
 
 1.  
Nguyễn Minh Thư  
Số hiệu/ Code:  VILAS 028
Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:  06/05/2020           
Địa chỉ/ Address:  Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội      
Địa điểm/Location: Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội                                 Cơ sở 2: Lô 2-3-6A Khu CN Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm,                                  thành phố Hà Nội
Điện thoại/ Tel: 04.37917346         Fax: 04.37917346      
E-mail: teslab7@quatest1.com.vn                     Website: www.quatest1.com.vn
           
             Lĩnh vực thử nghiệm: Không phá hủy (NDT) Field of testing: Non-destructive Testing (NDT)
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
1 Mối hàn kim loại Metal Welds Thử chụp ảnh bức xạ (x) Radiographic testing   ISO 17636-1:2013 ASME V - Article 2:2013 AWS D1.1:2015
2 Thử siêu âm (x) Ultrasonic testing   ISO 17640:2010 ASME V - Article 4:2013 AWS D1.1:2015
3 Thử thẩm thấu (x) Liquid penetrant testing   ISO 3452-1:2013 ASTM E165-12 ASME V - Article 6:2013
4 Thử từ tính (x) Magnetic particle testing   ISO 17638:2016 ASTM E709-15 ASME V - Article 7:2013
5 Vật liệu kim loại Metal material Thử chụp ảnh bức xạ (x) Radiographic testing   ISO 5579 : 2013
6 Thử thẩm thấu (x) Liquid penetrant testing   ISO 3452-1:2013 ASTM E165-12
7 Đo chiều dày bằng siêu âm (x) Thickness measurement by ultrasonic (0.127 ~508)  mm ASTM E797-15
8 Vật liệu sắt từ Ferromagnetic material Thử từ tính (x) Magnetic particle testing - ISO 9934-1:2016 ASTM E709-15
9 Thép tấm Plate steel Thử siêu âm (x) Ultrasonic testing - EN 10160:1999 ASTM A435-2012
10 Thép rèn Forging steel Thử siêu âm (x) Ultrasonic testing - ASTM A388-16
11 Thép đúc Casting steel Thử siêu âm (x) Ultrasonic testing - ASTM A609-12
12 Lớp phủ Coating Đo chiều dày lớp phủ  Phương pháp từ (x) Measuring coating thickness  Magnetic-Field methods Nền từ/ Magnetic-Field: (0~20) mm; Nền không từ/ Non-magnetic-Field (0~1600) μm ASTM E376-11 TCVN 5878:2007
13 Độ bám dính của lớp phủ (x) Adhesion of coating - TCVN 2097:1993 18 TCN-04-92
14 Ống kim loại Metal piping Thử áp lực (x) Pressure test Max: 10 MPa TCVN 1832:2008
Ghi chú/ Note:
 • (x): Phép thử có thực hiện tại hiện trường/ Onsite test
 • ASTM: the American Society for Testing and Materials
 • AWS: American Welding Society
 • ASME: American Society of Mechanical Engineers
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Field of testing: Building material
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Kính kéo Drawn sheet glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Hệ số truyền sáng Light transmitance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Kính nổi Clear float glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Độ cong vênh Warping - TCVN 7219:2002
 1.  
Hệ số truyền sáng Light transmitance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ ánh sáng Light reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Kính cán vân hoa Rolling patterned glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7527:2005
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visual flaw - TCVN 7527:2005
 1.  
Kính màu hấp thụ nhiệt Heat absorbing tint glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Kính phủ phản quang Solar reflective coated glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Kính phủ phản quang Solar reflective coated glass Độ cong vênh của kính nền Warping of glass subtrate - TCVN 7219:2002
 1.  
Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời Solar reflectance - TCVN 7737:2007 ISO 9050:2003
 1.  
Kính phẳng tôi nhiệt Heat treated flat glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Độ cong vênh Warping - TCVN 7219:2002
 1.  
Ứng suất bề mặt Surface stresses - TCVN 8261:2009 (ASTM C1279-13)
 1.  
Thử phá vỡ mẫu Sample breaking  - TCVN 7455:2013
 1.  
Độ bền va đập bi rơi Ball drop impact resistance - TCVN 7368:2013
 1.  
Độ bền va đập con lắc Shot bag impact resistance - TCVN 7455:2013
 1.  
Hệ số truyền sáng Light transmitance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ ánh sáng Light reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ mặt trời  Solar transmittance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời Solar reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ tử ngoại Ultraviolet transmittance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC) Solar heat gain coefficient (SHGC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số che bóng (SC) Shading coefficient (SC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Kính phẳng tôi nhiệt Heat treated flat glass Hệ số truyền nhiệt (U-Value) Thermal transmittance (U-value) - TCVN 9502:2013 (BS EN 673:1998) ISO 10292:1994
 1.  
Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp Laminated glass and Laminated safety glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7364-6:2004
 1.  
Độ cong vênh Warping - TCVN 7219:2002
 1.  
Độ bền chịu nhiệt độ cao Hight temperature resistance - TCVN 7364-4:2004
 1.  
Độ bền va đập bi rơi Ball drop impact resistance - TCVN 7368:2013
 1.  
Độ bền va đập con lắc Shot bag impact resistance - TCVN 7368:2013
 1.  
Hệ số truyền sáng Light transmitance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ ánh sáng Light reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ mặt trời  Solar transmittance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời Solar reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ tử ngoại Ultraviolet transmittance  - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC) Solar heat gain coefficient (SHGC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số che bóng (SC) Shading coefficient (SC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền nhiệt (U-Value) Thermal transmittance (U-value) - TCVN 9502:2013 (BS EN 673:1998) ISO 10292:1994
 1.  
Kính cốt lưới thép Wired glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Độ cong vênh Flatness - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 7219:2002
 1.  
Kính phủ bức xạ thấp Low emissivity coating glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 7219:2002
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 9808:2013
 1.  
Kính hộp Sealed insulating glass Sai lệch chiều dày Thickness tolerance - TCVN 8260:2009
 1.  
Khuyết tật ngoại quan Visible defect - TCVN 8260:2009
 1.  
Độ cong vênh Warping - TCVN 7219:2002
 1.  
Điểm sương Dew point - TCVN 8260:2009
 1.  
Độ kín theo tác động của chu kỳ nhiệt Leak test according to effect of the heat cycle - TCVN 8260:2009
 1.  
Hệ số truyền sáng Light transmitance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ ánh sáng Light reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ mặt trời  Solar transmittance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời Solar reflectance - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền bức xạ tử ngoại Ultraviolet transmittance  - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Kính hộp Sealed insulating glass Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC) Solar heat gain coefficient (SHGC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số che bóng (SC) Shading coefficient (SC) - TCVN 7737:2007  ISO 9050:2003
 1.  
Hệ số truyền nhiệt (U-Value) Thermal transmittance (U-value) - TCVN 9502:2013 (BS EN 673:1998) ISO 10292:1994
 
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Phòng thử nghiệm Vi sinh 
Laboratory: Quality Assurance and Testing Center Microbiology Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Organization: Directorate for Standards, Metrology and Quality
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh, Hóa
Field of testing: Biological, Chemical
Người phụ trách/ Representative:  Kim Đức Thụ Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 
STT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Lê Thị Thúy Hằng Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
 1.  
Đỗ Thị Ngữ
 1.  
Nguyễn Minh Châu
Số hiệu/ Code:  VILAS 028 Hiệu lực/ Validation:   06/5/2020 Địa chỉ/ Address:        Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Địa điểm /Location:    Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại/ Tel:       (84 24) 37917348 Fax:       (84 24) 38361199
E-mail:                               testlab8@quatest1.com.vn Website: www.quatest1.com.vn
Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of Testing:         Biological
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếucó)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Định lượng Escherichia Coli dương tính ß-Glucuronidaza.  Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C (CFU) sử dụng 5-Bromo-4-Clo-3-indolyl ß-D-Glucuronid. Enumeration of dương tính ß-Glucuronidaza Escherichia Coli  Colony count technique at 440C (CFU) use 5-Bromo-4-Clo-3-indolyl ß-D-Glucuronid 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)
 1.  
Phát hiện Salmonella spp Detection of Salmonella spp Phát hiện / 25g detection/25g ISO 6579-1:2017
 1.  
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeast and mould -Colony count technique Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 less than or equal to 0,95 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 8275-1:2010  (ISO 21527-1:2008) TCVN 8275-2:2010  (ISO 21527-2:2008)
 1.  
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of Coliforms Colony count technique.(CFU) 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 6848-2006 (ISO 4832:2006)
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Định lương Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of Coagulase - positive staphylococci. Colony count technique 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888 -1:1999)
 1.  
Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of Clostridium perfringens. Colony count technique 1 CFU/mL 10 CFU/g   TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)  
 1.  
Định  lượng vi sinh vật trên đĩa thạch. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở  30 độ C . Enumeration of microorganism. Colony count technique at 300C 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013)  
 1.  
Phát hiện và định lượng Coliforms- Phương pháp tính số có xác suất lớn nhất. Detection and enumeration of Coliforms Most probable number technique (MPN)   TCVN 4882:2007 (ISO 4831:2006)  
 1.  
Phát hiện Escherichia Coli giả định.Phương pháp tính số có xác suất lớn nhất. Detection and enumeration of  presumptive E.Coli -Most probable number technique (MPN)   TCVN 6848:2007 (ISO 7251:2005)
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Định lượng B.cereus giả định Kỹ thuật đếm khuẩn lạc (CFU) Enumeration of presumptive B.cereus  Colony count technique (CFU) 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004)
 1.  
Phát hiện và xác định vi khuẩn họ Enterobacteriaceae. Detection and enumeration of Enterobacteriaceae 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 5518 – 1,2:2007 (ISO 21528-1,2:2004)
 1.  
Phát hiện Listeria monocytogenes Detection of Listeria monocytogenes Phát hiện / (detection)/25g TCVN 7700-2:2007 (ISO 11290-1:2004)
 1.  
Định lượng Listeria monocytogene Enumeration of Listeria monocytogenes 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 7700-1:2007 (ISO 11290-2:2004)
 1.  
Phát hiện Salmonella spp Kỹ thuật PCR. Detection of Salmonella spp Polymerase chain reaction (PCR)   TN8/HD/P/58.1
 1.  
Phát hiện  Listeria monocytogenes Kỹ thuật PCR. Detection of Listeria monocytogenes Polymerase chain reaction (PCR)   TN8/HD/P/58.2
 1.  
Phát hiện  Entero Sakazakii   Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of  Entero Sakazakii Polymerase chain reaction (PCR) Realtime PCR   TN8/HD/P/58.3
 1.  
Phát hiện  Shigella   Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of Shigella Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.4
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Phát hiện  Vibrio spp Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of Vibrio spp.  Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.5
 1.  
Phát hiện  P.aeruginosa.  Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of P.aeruginosa Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.6
 1.  
Phát hiện  B.subtilis Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of B.subtilis by Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.7
 1.  
Phát hiện  C.Botulinum  Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of C.Botulinum  Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.8
 1.  
Phát hiện  S.aureus  Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of  S.aureus Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.9
 1.  
Phát hiện  Nấm men mốc Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of  yeast & mould  Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.10
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Phát hiện  Cl.perfringens  Kỹ thuật PCR, Realtime PCR. Detection of  Cl.perfringens   Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR   TN8/HD/P/58.11
 1.  
Định danh DNA động vật (gà, bò, lợn)  Phương pháp PCR, Realtime PCR. Detection of Pork, Beef, Chicken… in food and feed  PCR, Realtime PCR method.   TN8/HD/P/57
 1.  
Định lượng S. aureus có phản ứng dương tính với Coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) để đếm số lượng nhỏ Enumeration of  Coagulase - positive staphylococci.   (Staphylococcus aureus and other speci) Most probable number technique (MPN)   TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003)
 1.  
Định lượng Bacillus cereus giả định. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) để đếm số lượng nhỏ. Enumeration of presumptive B.cereus  Most probable number technique (MPN)   TCVN 7903:2008 (ISO 21871:2006)
 1.  
Thực phẩm và thưc ăn chăn nuôi Food and foodstuff Phát hiện và định lượng P.aeruginosa. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Detection and enumeration of P.aeruginosa.  Colony coumt technique 1 CFU/mL 10 CFU/g TN8/HD/P/34 3347/2001/QĐ-BYT
 1.  
Phát hiện và định lượng Faecal Streptococci. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Detection and enumeration of Faecal Streptococci. Colony coumt technique 1 CFU/mL 10 CFU/g TN8/HD/P/35 3351/2001/QĐ-BYT
 1.  
Phát hiện Shigella Detection of Shigella Phát hiện /25 g,mLDetection/25 g,mL TCVN 8131:2009 (ISO 21567:2004)
 1.  
Nước ăn uống  sinh hoạt Domestic water Tổng số vi sinh vật Colony count by inoculation in nutrient agar culture medium.  1 CFU/mL ISO 6222:1999
 1.  
Phát hiện và định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc. Detection and enumeration of  Coliforms bacteria Membrane filtration method 1 CFU/100mL TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000)
 1.  
Phát hiện và định lượng Escherichia Coli Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of  Escherichia Coli bacteria Membrane filtration method 1 CFU/100mL TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1/2000)
 1.  
Nước ăn uống  sinh hoạt Domestic water Phát hiện và đếm liên cầu khuẩn đường ruột Enterococci Detection and Enumeration of of intestinal Enterococci 1 CFU/100mL TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000)
 1.  
Phát hiện và đếm bào tử vi khuẩn kị khí khử sulphit. Detection and Enumeration of Spores of Sulfit- reducing anaerobes Clostridia 1 CFU/50mL TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986)
 1.  
Phát hiện và đếm vi khuẩn Ps.aeruginosa Detection and Enumeration of Ps.aeruginosa 1 CFU/100mL TCVN 8881:2011 (ISO 16266-2010)
 1.  
Nước mặt, nước ngầm, nước thải Surface water, Ground water, Waste water Phát hiện Salmonella spp Detection of Salmonella spp Phát hiện / (detection)/ 25 mL TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010)
 1.  
Phá hiện và định lượng Coliforms  Phương pháp nhiều ống (MPN) Detection and enumeration of  Coliforms bacteria Most probable number technique (MPN) 1 MPN/100 mL TCVN6287-2:1996 (ISO 9308-2:1990)  
 1.  
Phát hiện và định lượng E.Coli Phương pháp nhiều ống Detection and enumeration of  E.Coli bacteria  Most probable number technique  1 MPN/100 mL TCVN6287-2:1996 (ISO 9308-2:1990)
 1.  
Phân bón, các chế phẩm sinh học Fertilizer, Biological preparation Định lượng Vi sinh vật cố định đạm:cộng sinh, hội sinh, tự do. Enumeration of Microbial nitrogen fixing: symbiotic, commensalism, freeliving 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 6166:2002
 1.  
Định lượng Vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan, phốt pho hữu cơ, vô cơ. Enumeration of Phosphate – solubilizing microbial, organic phosphorus, inorganic phosphorus compounds. 1 CFU/mL 10 CFU/g   TCVN 6167:2008
 1.  
Vi sinh vật phân giải Xenlulo: Vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm các loại Micro preparation for cellulose degradation: Bacteria, actinomycetes, fungi 1 CFU/mL 10 CFU/g TCVN 6168:2002
 1.  
Định tính Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. Phát hiện / Không phát hiện/25g, mL Detective/not detective/25g,mL TN8/HD/P/13 (Reference TCVN 4829:2005 ISO 6579: 2002)
 1.  
Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính ß-Glucuronidaza. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5- Bromo-4-Clo-3-indolyl ß-D-Glucuronid Enumeration of β-glucuronidase-positive E.coli. Colony count technique at 440C use 5- Bromo-4-Clo-3-indolyl ß-D-Glucuronid 1CFU/mL 10 CFU/g TN8/HD/P/18 (Reference TCVN 7924 -2:2008 ISO 16649-2:2001)
 1.  
Phân bón các chế phẩm sinh học Fertilizer Biological preparation Định lượng Azotobater. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. (CFU) Enumeration of Azotobater. Colony count technique  (CFU). 1CFU/mL 10 CFU/g  TCVN 6166:2002
 1.  
Khăn giấy  Paper tissue Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí Enumeration of  total aerobic microorganisms 10 CFU/g QCVN 09:2015/BCT. (A.4) TN8/HD/P/53
 1.  
Xác định tổng số nấm mốc. Enumeration of  total Mould 10 CFU/g QCVN 09:2015/BCT(A.4) TN8/HD/P/53
 1.  
Băng vệ sinh  phụ nữ Sanitary pads  for women Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí Enumeration of  total aerobic bacteria. 10 CFU/g TCVN 10585:2014
 1.  
Xác định tổng số nấm mốc Enumeration of  total mould  10 CFU/g TCVN 10585:2014
 1.  
Tã (Bỉm) trẻ em Children’s diapers Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí Enumeration of total aerobic bacteria. 10 CFU/g TCVN 10584:2014
 1.  
Xác định tổng số nấm mốc Enumeration of  total mould 10 CFU/g TCVN 10584:2014
 1.  
Thực vật biến đổi gen và Sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật Genetically modified plants and their derived products Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật CaMV 35S promoter. Screening method for the detection of GM plant (CaMV 35S promotor) LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w ISO 21569:2005 (Phụ lục/Appendix B1)
 1.  
Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật  NOS-terminator. Screening method for the detection of GM plant (NOS-terminator)  LOD: 0,04% w/w ISO 21569:2005 (Phụ lục/Appendix B3)
 1.  
Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc từ thực vật dựa trên sự phát hiện CaMV 35S promoter và NOS-terminator Phương pháp Realtime PCR. Screening method for the detection of Maize GM (CaMV35S promotor and NOS-terminator) Realtime PCR method LOD: 0,04% w/w  TN8/HD/P/60
 1.  
Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật Phương pháp phát hiện chuyên biệt gen Bar. Screening method for the detection of GM plant Detection of Bar gene LOD: 0,04% w/w TN8/HD/P/63.1
 1.  
Thực vật biến đổi gen và Sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật Genetically modified plants and their derived products Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật Phương pháp phát hiện chuyên biệt gen Cry 1Ab/Ac. Screening method for the detection of GM plant- Detection of  Cry 1Ab/1Ac gene. LOD: 0,04% w/w TN8/HD/P/63.2
 1.  
Sàng lọc sản phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật. Phương pháp phát hiện chuyên biệt gen Pat. Screening method for the detection of GM plant Detection of Pat gene. LOD: 0,04% w/w TN8/HD/P/63.3
 1.  
Ngô biến đổi gen và Sản phẩm có nguồn gốc từ chúng Genetically modified maize and their derived products  Phát hiện ngô biến đổi gen dòng NK60 Phương pháp PCR, Realtime PCR.  Detection of  maize  line NK603 Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w TN8/HD/P/64.1
 1.  
Phát hiện ngô biến đổi gen dòng TC1507 Phương pháp PCR, Realtime PCR. Detection of  maize  line TC1507 Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR  LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w TN8/HD/P/64.2
 1.  
Ngô biến đổi gen và Sản phẩm có nguồn gốc từ chúng Genetically modified maize and their derived products Phát hiện ngô biến đổi gen dòng MON89034 Phương pháp PCR, Realtime PCR. Detection of  maize  line NON89034 by  Polymerase chain reaction (PCR), Realtime PCR LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w TN8/HD/P/64.3
 1.  
Phát hiện và định lượng NGÔ biến đổi gen dòng Bt11 Detection & quantitation of maize line Bt11 LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w TN8/ HD/ P/ 65  
 1.  
Đậu tương biến đổi gen và Sản phẩm có nguồn gốc từ chúng Genetically modified soybean and their derived Phát hiện và định lượng đậu nành biến đổi gen dòng GTS 40-3-2 Detection & quantitation  of soya bean line GTS 40-3-2 LOD: 0,04% w/w LOQ: 0,1% w/w TN8/ HD/ P/ 66
 1.  
Vật liệu nhựa và các loại bề mặt không có lỗ khác Plastics and other non-porous surfaces Đánh giá khả năng kháng khuẩn trên bề mặt vật liệu nhựa và các bề mặt không có lỗ. Measurement of antibacteria activity on plastics and other non-porous surface   ISO 22196:2011
 1.  
Vệ sinh công nghiệp (bề mặt tiếp xúc với thực phẩm: tay CN, mặt bàn, thau rổ, không khí…)  Swab test -(Sanitary condition (surfaces contacting directly, indirectly with food: worker’s hands, table, basin, basket,…air) Định lượng Coliforms và E.Coli, Enterobacteriaceae, Vi khuẩn hiếu khí, Tổng men -mốc.  Kỹ thuật Swab bề mặt và đếm khuẩn lạ (CFU). Enumeration Coliform bacteria, Escherichia coli & Enterobacteriaceae.  Swab sampling & colony count. CFU/1dm2 ISO 18593 - 2004 TN8/HD/P/41
 1.  
Định tính Salmonella spp, Listeria monocytogens, E.coli, S.aureus, Candida albicans, P.aeruginosa; C.perfringens, Shigella Qualitative detection Samonella spp, Listeria monocytogens, E.coli, S.aureus, Candida albicans, P.aeruginosa,C.perfringens , Shigella Negative, positive/ dm2 ISO 18593:2004 TN8/HD/P/41
 1.  
Mỹ phẩm Cosmetic Phát hiện và định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí. Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria.   ISO 21149:2006
 1.  
 Phát hiện Candida albicans. Detection of Candida albicans.   ISO 18416:2015
 1.  
Phát hiện Staphylococcus aureus. Detection of  Staphylococcus aureus.   ISO 22718:2015
 1.  
Phát hiện Pseudomonas aeruginosa. Detection of  Pseudomonas aeruginosa.   ISO 22717:2015
 1.  
Giấy ướt, giấy tissue,vải không dệt; nước rửa chén; nước xả vải;  băng vệ sinh; bỉm Wet tissue, Tissue paper, Nonwoven, Dishwater, Soft fabric water, Sanitary pads, Diapers Phát hiện và định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria. 10 CFU/g TN8/HD/P/47 ( Reference ISO 21149:2006)
 1.  
Phát hiện Candida albicans. Detection of Candida albicans.   TN8/HD/P/50 (Reference ISO 18416:2015)
 1.  
Phát hiện Staphylococcus aureus. Detection of  Staphylococcus aureus   TN8/HD/P/49 (Reference ISO 22718:2015 (E))
 1.  
 Phát hiện Pseudomonas aeruginosa. Detection of  Pseudomonas aeruginosa.   TN8/HD/P/48 (Reference ISO 22717:2015)
 1.  
Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Powdered milk for infants Phát hiện Enterobacter sakazakii Detection of Enterobacter Sakazakii.    TCVN 7850:2008 (ISO/TS 22964:2006)
 1.  
Phát hiện và định lượng Enterosakazakii Detection of Enterobacter Sakazakii.  0,3 MPN/10g TN8/HD/P/31.2 (Reference TCVN7850:2008 ISO/TS 22964:2006) BacteriologicalAnalytical Manual /BAM: Chapter 29:  CronobacterSakazakii)
 1.  
Khăn giấy ướt, vải không dệt Wet paper tissue, nonwoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Định lượng  tổng số vi khuẩn hiếu khí. Enumeration of total aerobic bacteria. 10 CFU/g TN8/HD/P/55 (Reference QCVN 09:2015/BCT TCVN 10584:2014)
 1.  
Định lượng tổng số nấm mốc Enumeration of total mould 10 CFU/g TN8/HD/P/55 (Reference QCVN 09:2015/BCT TCVN 10584: 2014)
 1.  
Giấy tissue; Khăn giấy, Giấy vệ sinh Tissue paper; Paper -handkerchief; Toilet -paper Định lượng  tổng số vi khuẩn hiếu khí Enumeration of total aerobic bacteria. 10 CFU/g QCVN 09:2015/BCT. (A.4) TN8/HD/P/53
 1.  
Định lượng tổng số nấm mốc Enumeration of total mould 10 CFU/g QCVN 09:2015/BCT(A.4) TN8/HD/P/53
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of Testing:         Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếucó)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods
 1.  
Băng vệ sinh, phụ nữ Sanitary pads  for women Xác định độ thấm hút Determination of Absorbent capabilities   TCVN 10585:2014
 1.  
Xác định thời gian thấm hút Determination of Time of absorbent   TCVN 10585:2014
 1.  
Xác định pH Determination of pH   TCVN 10585:2014
 1.  
Xác định khối lượng miếng Determination of Mass of Pad   TN8/HD/P/45
 1.  
Tã (Bỉm)  trẻ em Children’s diapers Xác định độ thấm hút Determination of Absorbent capabilities   TCVN 10584:2014
 1.  
Thời gian thấm hút Determination of Time of absorbent   TCVN 10584:2014
 1.  
Xác định pH Determination of pH   TCVN 10584:2014
 1.  
Khối lượng miếng Determination of Mass of Pad    TN8/HD/P/46
 1.  
Khăn giấy  Paper tissue Xác định pH Determination of pH   TN8/HD/P/46 (Reference TCVN 10584:2014 )
Ghi chú/note: TN8/HD  Phương pháp nội bộ phòng thử nghiệm/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
06/05/2002
Địa điểm công nhận: 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
28