PHATECO TECHNICA; SERVICES JOINT-STOCK COMPANY

Số VICAS: 
055
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Lĩnh vực: 
PER
  PHỤ LỤC CÔNG NHẬN ACCREDITATION SCHEDULE (Kèm theo quyết định số: 443.2020/QĐ-VPCNCL ngày    12   tháng    05   năm 2020 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation
Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO
Tiếng Anh/ in English: PHATECO TECHNICA; SERVICES JOINT-STOCK COMPANY
SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 055-PER  ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation
Số 5A/613 Đường Thiên Lôi – Phường Vĩnh Niệm – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng
Tel: +84 225 3 870 870 Fax: +84 225 3 559 448  
CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards
  • ISO/IEC 17024:2012
NGÀY BAN HÀNH/ Issue date Ngày  12    tháng   05   năm 2020 Dated 12 th May, 2020 PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation Chứng nhận năng lực con người đối với lĩnh vực sau/ Certification of person for the following scope:
TT No Chương trình chứng nhận Certification scheme Tiêu chuẩn chứng nhận Standars
1. Chứng nhận thợ hàn Welder Certification ASME Sec IX AWS D1.1 AWS D1.6 AWS D9.1 EN ISO 9606-1
Phụ lục này có hiệu lực tới ngày  05    tháng   06   năm  2023 This Accreditation Schedule is effective until 05 th May, 2023                   
Ngày hiệu lực: 
05/06/2023
Địa điểm công nhận: 
Số 5A/613 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
55
© 2016 by BoA. All right reserved