PHATECO TECHNICAL SERVICES JOINT – STOCK COMPANY

Số VICAS: 
055
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Lĩnh vực: 
PER
Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME --- VICAS --- 70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: (+84 24) 7911552; Fax: (+84 24) 7911551; http://www.boa.gov.vn AFC.01.12 Lần BH: 3.00 1/2 PHỤ LỤC CÔNG NHẬN ACCREDITATION SCHEDULE (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO Tiếng Anh/ in English: PHATECO TECHNICAL SERVICES JOINT – STOCK COMPANY SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 055 – PER ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation Số 5A/613 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng Tel: +84 225 3 870 870 Fax: +84 225 3 559 448 CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards  ISO/IEC 17024:2012 Văn phòng Công nhận Chất lượng/ Bureau of Accreditation HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIỆT NAM VIETNAM CERTIFICATION ACCREDITATION SCHEME --- VICAS --- 70 Tran Hung Dao, Hanoi; Tel: (+84 24) 7911552; Fax: (+84 24) 7911551; http://www.boa.gov.vn AFC.01.12 Lần BH: 3.00 2/2 PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation Chứng nhận năng lực con người đối với lĩnh vực sau/ Certification of person for the following scope: TT No Chương trình chứng nhận Certification scheme Tiêu chuẩn chứng nhận Certification Standards 1. Chứng nhận thợ hàn Certification of welder ASME Sec IX AWS D1.1 AWS D1.6 AWS D9.1 EN ISO 9606-1:2017 2. Chứng nhận nhân sự kiểm tra không phá hủy Certification of personnel engaged in Non-Destructive Testing ISO 9712:2021 Phụ lục này có hiệu lực tới ngày tháng 06 năm 2026 This Accreditation Schedule is effective until th June, 2026
Ngày hiệu lực: 
05/06/2023
Địa điểm công nhận: 
Số 5A/613 Đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
55
© 2016 by BoA. All right reserved