Department of Management Quality Product

Đơn vị chủ quản: 
Copper refining branch of Lao Cai - VIMICO
Số VILAS: 
1370
Tỉnh/Thành phố: 
Lào Cai
Lĩnh vực: 
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 05 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng quản lý chất lượng sản phẩm QCS Laboratory: Department of Management Quality Product Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO Organization: Copper refining branch of Lao Cai - VIMICO Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical Người quản lý: Vũ Hồng Thái Laboratory manager: Vu Hong Thai Số hiệu/ Code: VILAS 1370 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày / 05 /2024 đến ngày / 05 / 2029 Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Tang Loong town industrial park, Bao Thang district, Lao Cai province Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Tang Loong town industrial park, Bao Thang district, Lao Cai province Điện thoại/ Tel: 0985326032 Fax: E-mail: thaiclc@gmail.com Website: DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1370 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/date Trang/Page: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Tinh quặng chứa đồng Concentrate containing copper Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp chuẩn độ Determination of Copper content Titration method (15 ~ 50) % PPTN-01 (2024) 2. Tinh quặng chứa sắt Concentrated iron ore Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp thử nghiệm oxy hoá khử Redox testing method (30 ~ 72) % PPTN-02 (2024) 3. Quặng chứa vàng Ore containing gold Xác định hàm lượng Vàng Phương pháp cộng kết Determination of Gold content Aggregation method (0,5 ~ 300) g/t PPTN-03 (2024) 4. Đồng kim loại Metallic copper Xác định hàm lượng đồng Phương pháp điện phân & phân tích bằng kỹ thuật quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Copper content Electrolytic method and analyse by plasma emission spectroscopy technique (ICP-OES) 1,0 % PPTN-04 (2024) 5. Quặng chứa đồng Ore contains copper Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp chuẩn độ Determination of Copper content Titration method 0,1 % PPTN-05 (2024) 6. Đồng kim loại Metallic copper Xác định hàm lượng đồng Phương pháp quang phổ phát xạ hồ quang Determination of Copper content Arc emission spectroscopy method ≥ 99,00 % PPTN-06 (2024) Chú thích/Note: - PPTN-xx: Phương pháp do PTN xây dựng/ Laboratory developed method. Trường hợp Phòng quản lý chất lượng sản phẩm QCS cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Department of Management Quality Product that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
23/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Khu công nghiệp Thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Số thứ tự tổ chức: 
1370
© 2016 by BoA. All right reserved