Laboratory Unit - Quality Assurance Section

Đơn vị chủ quản: 
Ben Tre Import Export Joint Stock Corporation
Số VILAS: 
753
Tỉnh/Thành phố: 
Bến Tre
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ -VPCNCL ngày tháng năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Đơn vị thí nghiệm – Bộ phận Đảm bảo Chất lượng Laboratory: Laboratory Unit - Quality Assurance Section Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre Organization: Ben Tre Import Export Joint Stock Corporation Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh Field of testing: Chemical, Biological Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thị Cẩm Như Số hiệu/ Code: VILAS 753 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày / /2024 đến ngày 08/06/2029 Địa chỉ/ Address: Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam Địa điểm/Location: Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam Điện thoại/ Tel: 02757300668 Fax: 0275.3838867 E-mail: betrimex@hcm.vnn.vn Website: www.betrimex.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 753 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Cơm dừa sấy khô, thành phẩm nước dừa, sữa dừa, nước cốt dừa Dessicated coconut coconut water finished product, Coconut milk, Coconut cream Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí Phương pháp đổ đĩa Enumeration of aerobic microorganisms Plate counting method FDA BAM Chapter 3 (A, B, C, D): 2021 2. Cơm dừa sấy khô Dessicated coconut Định lượng Coliform Enumeration of Coliform FDA BAM Chapter 4 (G): 2020 3. Định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl β-d-glucuronid Enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli. Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide ISO 16649-2:2001 4. Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch Phần 1: Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker Enumeration of coagulase - positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 1: Method using Baird-Parker agar medium. ISO 6888-1:2021/ Amd 1:2023 5. Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. eLOD50: 2.4 (CFU/25g) ISO 6579-1:2017/ Amd 1:2020 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 753 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 3/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Cơm dừa sấy khô Dessicated coconut Xác định hàm lượng dầu Phương pháp ly trích với hexane hoặc dầu nhẹ Determination of oil content Extraction with hexane or light petroleum method 0.1% ISO 734:2023 2. Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi Determination of moisture and volatile matter content 0.2% ISO 665:2020 3. Xác định độ axit của dầu Determination of acidity of oils 0.012% ISO 729:1988 Ghi chú/note: - ISO: International Organization for Standardization - FDA BAM: FDA's Bacteriological Analytical Manual (BAM) Trường hợp Đơn vị thí nghiệm - Bộ phận Đảm bảo Chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Đơn Vị thí Nghiệm - Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Laboratory Unit - Quality Assurance Section that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
08/06/2029
Địa điểm công nhận: 
Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre
Số thứ tự tổ chức: 
753
© 2016 by BoA. All right reserved