Laboratory - Viet Uc Binh Thuan

Đơn vị chủ quản: 
Viet Uc Seafood Joint Stock Company
Số VILAS: 
1362
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Thuận
Lĩnh vực: 
Biological
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ -VPCNCL ngày tháng năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm - Việt Úc Bình Thuận Laboratory: Laboratory - Viet Uc Binh Thuan Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc Organization: Viet Uc Seafood Joint Stock Company Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological Người quản lý/ Laboratory manager: Thập Thị Nguyên Số hiệu/ Code: VILAS 1362 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày / /2024 đến ngày / /2029 Địa chỉ/ Address: Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Địa điểm/Location: Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Điện thoại/ Tel: (0252) 3853 853 Fax: (0252) 853 484 E-mail: vietuc@vietuc.com Website: www.vietuc.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1362 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Tôm Shrimps Phát hiện vi rút đốm trắng (WSSV) Kỹ thuật Real time PCR Detection of White spot syndrome virus (WSSV) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 01:2019 2. Phát hiện vi bào tử trùng gây bênh chậm lớn (EHP) Kỹ thuật Real time PCR Dectection Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 02:2019 3. Phát hiện vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 03:2019 4. Phát hiện virus hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (IHHNV) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Infectious Hypothermal and Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (IHHNV) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 04:2019 5. Phát hiện virus gây bệnh còi MBV Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Monodon Baculovirus MBV Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 05:2019 6. Phát hiện vi khuẩn gram âm gây Hoại tử gan tụy (NHPB) Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Necrotizing Hepatopancreatitis (NHPB) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 06:2019 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1362 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 3/3 TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 7. Tôm Shrimps Phát hiện virus gây hội chứng Taura TSV Kỹ thuật Real time PCR Dectection of Taura Syndrome Virus TSV Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 07:2019 8. Phát hiện vi rút gây hoại tử cơ (IMNV) Kỹ thuật Real time PCR Detection of Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 08:2019 9. Phát hiện vi rút gây bệnh đầu vàng (YHV1) Kỹ thuật Real time PCR Detection of Yellow Head Virus (YHV1) Real time PCR technique 20 bản sao/phản ứng (20 copies/reaction) PP 09:2019 Ghi chú/note: - PP x/x: phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ laboratory developped method. - Trường hợp Phòng thí nghiệm - Việt Úc Bình Thuận cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng thí nghiệm - Việt Úc Bình Thuận phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ If It is mandatory for the Laboratory - Viet Uc Binh Thuan that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
28/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Km 1595, Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Số thứ tự tổ chức: 
1362
© 2016 by BoA. All right reserved