Minh Chau Laboratory (MCC.PTN)

Đơn vị chủ quản: 
Minh Chau Computer Technology Development Company Limited
Số VILAS: 
1537
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 06 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Minh Châu (MCC.PTN) Laboratory: Minh Chau Laboratory (MCC.PTN) Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính Minh Châu Organization: Minh Chau Computer Technology Development Company Limited Lĩnh vực thử nghiệm: Điện Field of testing: Electrical - Electronic Người quản lý / Laboratory manager: Đỗ Ngọc Hùng Số hiệu/ Code: VILAS 1537 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /06/2024 đến ngày /06/2029 Địa chỉ/ Address: Số 7/212 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam No. 7/212 Phu Dien Street, Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam Địa điểm /Location: Số 7/212 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam No. 7/212 Phu Dien Street, Phu Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam Điện thoại/ Tel: 02477771080 E-mail: Minhchau@maytinhbanbuon.com.vn Website: https://maytinhbanbuon.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1537 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/4 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Bộ nguồn máy tính Computer power supply unit Kiểm tra nối đất bằng cách đo thông mạch giữa chân trung tính của nguồn vào và vỏ Check grounding by measuring circuit continuity between neutral point of input source and case --- TCCS01:2024/MCC và/ and PTN.QTTN01:2024 2. Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance U: 500 V R: Đến/To 2 000 MΩ 3. Đo điện áp đầu ra không tải Measurement of no-load output voltage Đầu vào/ Input: (90 ~ 250) V Đầu ra/ Output: Đến/ To 48 VDC Ghi chú/Note: - TCCS01:2024/MCC: Tiêu chuẩn cơ sở nội bộ của Công ty / Company developed technical standard, issued in 2024; - PTN.QTTN01:2024: Phương pháp thử nội bộ ban hành năm 2023 / Laboratory developed method, issued in 2024; - Trường hợp Phòng thí nghiệm Minh Châu (MCC.PTN) cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng thí nghiệm Minh Châu (MCC.PTN) phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này. / It is mandatory for the Minh Chau Laboratory (MCC.PTN) that provides the product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service./.
Ngày hiệu lực: 
08/06/2029
Địa điểm công nhận: 
Số 7/212 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1537
© 2016 by BoA. All right reserved