Quality Control Department

Đơn vị chủ quản: 
Thanh Hang Herbal Limited Company
Số VILAS: 
1081
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Giang
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng 05 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1 / 3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng kiểm tra chất lượng Laboratory: Quality Control Department Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Thảo Dược Thanh Hằng Organization: Thanh Hang Herbal Limited Company Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh Field of testing: Chemical, Biological Người quản lý: Lưu Thị Bình Laboratory manager: Luu Thi Binh Số hiệu/ Code: VILAS 1081 Hiệu lực công nhận kể từ ngày /05/2024 đến ngày /05/2029 Địa chỉ/ Address: Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Yen Vien hamlet, Van Ha communie, Viet Yen district, Bac Giang Province Địa điểm/Location: Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam Yen Vien hamlet, Van Ha communie, Viet Yen district, Bac Giang Province Điện thoại/ Tel: 0204.3843.271 Fax: 0204.3843.271 E-mail: thanhhangths@gmail.com Website: DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1081 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2 / 3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement Xác định hàm lượng vitamin E (DL-alpha-toccopherol acetate) Phương pháp HPLC Determination of vitamin E DL-alpha-toccopherol acetate) content HPLC method Dạng dầu/ Oil 1,0 mg/g TH-QTQI05-PP06 (2020) 2. Xác định hàm lượng Lysine tự do Phương pháp HPLC Determination of free Lysine content HPLC method Dạng dầu/ Oil 3,0 mg/g TH-QTQI05-PP12 (2020) 3. Xác định hàm lượng Vitamin B1, B2, B3, B6 Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B1, B2, B3, B6 content HPLC method Dạng dầu/ Oil 0,4 mg/g Từng chất/ each compound TH-QTQI05-PP04 (2020) 4. Xác định hàm lượng Vitamin B9 Phương pháp HPLC Determination of Vitamin B9 content HPLC method Dạng dầu/ Oil 0,1 mg/g TH-QTQI05-PP01 (2020) 5. Xác định hàm lượng Arginine tự do Phương pháp HPLC Determination of free Arginine content HPLC method Dạng rắn/Solid 3,0 mg/g Dạng dầu/ Oil 2,0 mg/g TH-QTQI05-PP14 (2020) 6. Xác định hàm lượng Vitamin C Phương pháp HPLC Determination of Vitamin C content HPLC method Dạng dầu, rắn/ Oil, Solid 0,05 mg/g TH-QTQI05-PP17 (2020) 7. Xác định hàm lượng Glucosamine HCL tự do Phương pháp HPLC Determination of free Glucosamine content HPLC method Dạng dầu/ Oil 3,0 mg/g Dạng rắn/ Solid 5.0 mg/g TH-QTQI05-PP13 (2020) DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1081 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3 / 3 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng dầu, rắn, bột) Health supplement (Oil, Solid, Powder) Định lượng tổng số vi sinh vật Enumeration of microorganisms TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1-2013) TCVN 4884-2:2015 (ISO 4833-2-2013) 2. Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Enumeration of Yeast and Moulds TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) 3. Định lượng Coliform Enumeration of Coliform TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007) Ghi chú/ Note: - TH-QTQI05-Ppaa (2020): Phương pháp thử nội bộ/ Laboratory developed method - Trường hợp Phòng kiểm tra chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng kiểm tra chất lượng thì phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Quality Control Department that provides the product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
15/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Số thứ tự tổ chức: 
1081
© 2016 by BoA. All right reserved