Quality inspection Section

Đơn vị chủ quản: 
MBT electrical equipment joint stock company
Số VILAS: 
1113
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Electrical - electronic
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 6 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng kiểm tra Chất lượng Laboratory: Quality inspection Section Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện MBT Organization: MBT electrical equipment jont stock company Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic Người quản lý: Trịnh Văn Toản Laboratory manager: Số hiệu/ Code: VILAS 1113 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /06/2024 đến ngày 11/06/2029 Địa chỉ/Address: Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội Song Cung industrial place, Dong Thap commune, Dan Phuong district, Ha Noi city Địa điểm/Location: Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội Song Cung industrial place, Dong Thap commune, Dan Phuong district, Ha Noi city Điện thoại/ Tel: 024. 37653510 Fax: 024. 3763511 E-mail: mbt@mbt.vn Website: www.mbt.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1113 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Máy biến áp điện lực Power transformer Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha (x) Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 1,0 ~ 10000 IEEE Std C57.152-2013 2. Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance by DC current in cold state Đến/to 32 A 1 μΩ ~ 300 kΩ IEEE Std C57.152-2013 3. Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current Đến/to 500 A Đến/to 4200 V 50 Hz (60 Hz) TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) 4. Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short-circuit impedance and load loss Đến/to 500 A Đến/to 4200 V 50 Hz (60 Hz) TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) 5. Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance 500V/1000V/2500V 100MΩ/ 2GΩ/ 100GΩ IEEE Std C57.152-2013 6. Thử điện áp xoay chiều (AC) cảm ứng Induced AC voltage tests Đến/to 500 A Đến/to 4200 V (100 ~ 200) Hz TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) 7. Thử điện áp chịu thử AC nguồn riêng Separate source AC withstand voltage tests Đến/to 100 kV 50 Hz TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) 8. Xác định độ ồn Determination of sound level (40 ~ 130) dB TCVN 6306-11:2009 IEC 60076-10:2016 9. Thử độ tăng nhiệt Temperature-rise test Đến/to 2500 kVA Đến/to 36 kV TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) 10. Thử hiệu suất năng lượng Determination of energy efficiency 100 % TCVN 8525:2015 11. Dầu cách điện Insulation oil Xác định điện áp đánh thủng dầu (x) Determination of breakdown voltage Đến/to 80 kV 50 Hz IEC 600156:2018 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1113 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3 Ghi chú/Notes: - IEC: Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission - IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers - Trường hợp Phòng kiểm tra Chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Phòng kiểm tra Chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Quality inspection Section that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
11/06/2029
Địa điểm công nhận: 
Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1113
© 2016 by BoA. All right reserved