Quality Management Department - Technical Department - TTP

Đơn vị chủ quản: 
Viet Uc Nha Mat Joint Stock Company
Số VILAS: 
1358
Tỉnh/Thành phố: 
Bạc Liêu
Lĩnh vực: 
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo Quyết định số: / QĐ-VPCNCL ngày tháng 05 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP Laboratory: Quality Management Department - Technical Department - TTP Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Việt Úc Nhà Mát Organization: Viet Uc Nha Mat Joint Stock Company Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical Người quản lý: Võ Văn Xuân Laboratory manager: Vo Van Xuan Số hiệu/ Code: VILAS 1358 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /05/2024 đến ngày /05/2029 Địa chỉ/ Address: Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Giong Nhan hamlet, Hiep Thanh commune, Bac Lieu city, Bac Lieu province Địa điểm/Location: Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Giong Nhan hamlet, Hiep Thanh commune, Bac Lieu city, Bac Lieu province Điện thoại/ Tel: 02913 555 111 E-mail: vietucnhamat@vietuc.com DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1358 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp UV-Vis Determination of Ammonia content UV-Vis method 0,039 mg/L SMEWW 4500-NH3 F:2023 2. Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrite content UV-Vis method 0,033 mg/L SMEWW 4500-NO2- B:2023 3. Xác định độ kiềm tổng số Determination of total alkalinity 11 mg CaCO3/L TCVN 6636-1: 2000 4. Xác định độ cứng tổng Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method 11 mg CaCO3/L TCVN 6224:1996 5. Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of calcium content EDTA titrimetric method 5 mg/L TCVN 6198:1996 6. Xác định hàm lượng Magie Determination of Magnesium content 5 mg/L SMEWW 3500-Mg B: 2023 7. Xác định nhiệt độ (x) Determination of Temperature Đến/to: 40°C SMEWW 2550B: 2023 8. Xác định pH (x) Determination of pH value 2 ~ 12 SMEWW 4500 H+ B:2023 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1358 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 3/3 TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 9. Nước mặt, nước sạch Surface water, domestic water Xác định độ dẫn điện (x) Determination of Conductivity 0,001 mS/cm SMEWW 2510B: 2023 10. Xác định hàm lượng oxy hòa tan (DO) (x) Determination of Dissolved oxygen content Đến/to: 50 mg/L TCVN 7325:2016 11. Nước mặt, nước biển ven bờ Surface water, coastal water Xác định độ mặn (x) Determination of salinity Đến/to: 70 ppt (g/L) SMEWW 2520B: 2023 Ghi chú/ Note: - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - x: phép đo thực hiện tại hiện trường/onsite test Trường hợp, Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP (Công ty Cổ phần Việt Úc Nhà Mát) cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Phòng Quản lý Chất lượng - Bộ phận Kỹ thuật - TTP (Công ty Cổ phần Việt Úc Nhà Mát) phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Quality Management Department - Technical Department - TTP (Viet Uc Nha Mat Joint Stock Company) that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
09/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Số thứ tự tổ chức: 
1358
© 2016 by BoA. All right reserved