Testing laboratory - Quality Control Section

Đơn vị chủ quản: 
Vietnam - Italy steel JSC
Số VILAS: 
114
Tỉnh/Thành phố: 
Hưng Yên
Lĩnh vực: 
Mechanical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng 5 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Trạm thí nghiệm - Phòng kiểm soát chất lượng Laboratory: Testing laboratory - Quality Control Section Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần thép Việt - Ý Organization: Vietnam - Italy steel JSC Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing: Mechanical Người quản lý/ Laboratory manager: Trần Hoài Nam Số hiệu/ Code: VILAS 114 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: kể từ ngày / 05 / 2024 đến ngày / 05 / 2029 Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Pho Noi A industrial zone, Giai Pham commune, Yen My district, Hung Yen province Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Pho Noi A industrial zone, Giai Pham commune, Yen My district, Hung Yen province Điện thoại/ Tel: 02213 942 427 Fax: 02213 942 226 E-mail: qlcldept@vis.com.vn Website: www.vis.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 114 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing: Mechanical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thép cốt bê tông và bê tông dự ứng lực (thanh, dây) Steel for the reinforcement and prestressing of concrete (reinforcing bars, wire rod) Thử kéo, xác định: - Giới hạn chảy; - Giới hạn bền; - Độ giãn dài (%) Tensile test, determinantion of: -Yield strength - Tensile strength - Elongation Đến/ to: 1000 kN ISO 15630-1:2019 TCVN 7937-1:2013 (ISO 15630-1:2010) BS EN ISO 15630-1:2019 ASTM A370 – 24 TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009) JIS Z 2241:2022 + Amd 1:2023 GB/T 228.1 – 2021 2. Thử uốn Bend test Đến/ to: 180° ISO 15630-1:2019 TCVN 7937-1:2013 (ISO 15630-1:2010) BS EN ISO 15630-1:2019 ASTM A370 – 24 TCVN 198:2008 (ISO 7438:2005) JIS Z 2248:2022 + Amd 1:2022 GB/T 232 – 2010 Chú thích/ Notes: - ISO: International Organization for Standardization - BS EN: British Standards - European Standards - ASTM: American Society for Testing and Materials - JIS: Japan Industrial Standard - GB/T: Chinese Standard Trường hợp Trạm thí nghiệm - Phòng kiểm soát chất lượng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Trạm thí nghiệm - Phòng kiểm soát chất lượng phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Testing laboratory - Quality Control Section that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service./.
Ngày hiệu lực: 
26/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Số thứ tự tổ chức: 
114
© 2016 by BoA. All right reserved