Biểu mẫu đăng ký cho công nhận phòng xét nghiệm y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFL01.01. Đơn đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFL01.06. Phiếu theo dõi tham gia PT, so sánh liên phòng
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFL01.08. Thông tin cập nhật của Phòng thí nghiệm
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFLM01.01. Danh mục chỉ tiêu xét nghiệm đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFLM01.02. Phiếu hỏi
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved