Biểu mẫu đăng ký phòng y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFLM01.01. Phiếu hỏi
11/09/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFL01.01. Phiếu theo dõi các chương trình thử nghiệm thành thạo
16/03/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AF11.01. Phụ lục D - Thông tin bổ sung
16/03/2018
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AF11.01. Phụ lục G - Danh mục chỉ tiêu xét nghiệm đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AF 11.01 Đơn đăng ký công nhận
11/08/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved