LEADERSHIP

Dr. Tran Thi Thu Ha – Director
Tel: +84-24-3791 1555
Email: thuha@boa.gov.vn

MSc. Dang Quoc Quan – Deputy Director
Tel: +84-24-3791 1555
Email: dqquan@boa.gov.vn

Dr. Dinh Viet Bach – Deputy Director
Tel: +84-24-3791 1555
Email: bach.dv@boa.gov.vn

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved