Testing Laboratory – Petrolimex Aviation Joint Stock Company – DaNang Branch

Đơn vị chủ quản: 
Petrolimex Aviation Joint Stock Company
Số VILAS: 
1106
Tỉnh/Thành phố: 
Đà Nẵng
Lĩnh vực: 
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 05 năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/3 Tên phòng thí nghiệm: Tô Hoa nghiêm – Chi nhanh tai Đa Năng – Công ty Cô phân Nhiên liêu bay Petrolimex Laboratory: Testing Laboratory – Petrolimex Aviation Joint Stock Company – DaNang Branch Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Công ty Cô phân Nhiên liêu bay Petrolimex Organization: Petrolimex Aviation Joint Stock Company Lĩnh vực thử nghiệm: Hoa Field of testing: Chemical Người quản lý: Lê Xuân Văn Laboratory manager: Le Xuan Van Số hiệu/ Code: VILAS 1106 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngay /05/2024 đến ngay 08/05/2029 Địa chỉ/ Address Tâng 06, tòa nha MIPEC, 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP Ha Nội Địa điểm/Location: Cảng hang không quốc tế Đa Năng, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đa Năng Điện thoại/ Tel: 02363.689.693 Fax: 02363.689.692 E-mail: vanlx.pa@petrolimex.com.vn Website: DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1106 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/3 Lĩnh vực thử nghiêm: Hoa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liêu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới han định lượng (nếu co)/ Pham vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương phap thử/ Test method 1. Nhiên liêu tuốc bin hang không Jet A-1 Aviation turbine fuels Jet A-1 Xác định ngoại quan Determination of Appearance ASTM 4176-22 2. Xác định màu Saybolt phương pháp thủ công Determination of colour Saybolt chromometer method Đến +30 ASTM D156-23 3. Xác định màu Saybolt phương pháp tự động Determination of colour Saybolt Automatic tristimulus method Đến +30 ASTM D6045-20 4. Xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển Determination of Distillation at Atmospheric Pressure (100~300)°C ASTM D86-23ae1 5. Xác định điểm chớp cháy cốc kín Determination of flash point Đến/ to 70°C IP 170:2021 6. Xác định điểm băng Determination of freezing point Đến/ to -60°C ASTM D2386-19 7. Xác định khối lượng riêng ở 15°C Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density at 15°C Hydrometer method ASTM D1298-12b (2017) 8. Xác định khối lượng riêng ở 15°C Phương pháp tự động Determination of density at 15°C Digital density meter method Đến 2000.0 kg/m3 ASTM D4052-22 9. Xác định hàm lượng nhựa thực tế Phương pháp bay hơi Determination of the existent gum Evaporation method 0.1 ÷ 9.0 mg/100mL ASTM D381-22 10. Xác định độ ăn mòn tấm đồng Determination of corrosiveness to copper 1a ~ 4c ASTM D130-19 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1106 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3/3 TT Tên sản phẩm, vật liêu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới han định lượng (nếu co)/ Pham vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương phap thử/ Test method 11. Nhiên liêu tuốc bin hang không Jet A-1 Aviation turbine fuels Jet A-1 Xác định trị số tách nước bằng máy đo độ tách nước xách tay (MSEP) Determination water separation characteristics by portable separometer (MSEP) Max 100 ASTM D3948-22 12. Xác định trị số tách nước bằng máy đo độ tách nước xách tay (MSEP) Determination water separation characteristics by portable separometer (MSEP) Max 100 ASTM D7224-23 13. Xác định độ dẫn điện Determination of electrical conductivity (30~700) pS/m ASTM D2624-22 Ghi chú/ Note: - ASTM: American Society for Testing materials - IP: Institute of Petrolimex. - Trường hợp Tổ Hóa nghiệm – Chi nhánh tại Đà Năng – Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Tổ Hóa nghiệm – Chi nhánh tại Đà Năng – Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Testing Laboratory – Petrolimex Aviation Joint Stock Company–Da Nang Branch that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service.
Ngày hiệu lực: 
08/05/2029
Địa điểm công nhận: 
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức: 
1106
© 2016 by BoA. All right reserved