TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)
 
Là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):
 • Được tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011;
 • Là thành viên của các tổ chức công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF; Tổ chức Công nhận Châu Á Thái Bình Dương – APAC;
Là thành viên thỏa ước Thừa nhận lẫn nhau của Diễn đàn Công nhận Thế giới (IAF MLA) cho lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực trang thiết bị y tế (MDMS), hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS), chứng nhận sản phẩm (PRODUCT), chứng nhận GLOBALG.A.P.

Phạm vi công nhận
VICAS cung cấp dịch vụ công nhận cho các tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:
 • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS);
 • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS);
 • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS);
 • Chứng nhận hệ thống quản lý trang thiết bị y tế (MDMS);
 • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS);
 • Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng (EnMS);
 • Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (PRODUCT);
 • Chứng nhận GlobalG.A.P.;
 • Chứng nhận VietGAP;
 • Chứng nhận quản lý rừng bền vững (VFCS);
 • Chứng nhận BRC;
 • Chứng nhận BAP;
 • Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ (Organic);
 • Thẩm định, thẩm tra khí nhà kính (GHG);
 • Chứng nhận năng lực cá nhân (PERSON);
 • Các hệ thống chứng nhận khác theo yêu cầu.
Lợi ích của công nhận
 • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và độ tin cậy của tổ chức chứng nhận;
 • Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận giữa các quốc gia;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.
© 2016 by BoA. All right reserved