Vai trò công nhận

  1. Hoạt động công nhận đóng vai trò quan trọng, phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp, qua đó, bảo đảm các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng qui định của cơ quan có thẩm quyền.
  2. Công nhận là phương tiện xác định và công bố chính thức về năng lực quản lý và kỹ thuật, công bằng, độc lập của các tổ chức đánh giá sự phù hợp có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ tin cậy, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
  3. Hoạt động công nhận là hoạt động bảo đảm xác định, thừa nhận và thúc đẩy nâng cao chất lượng các hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm thử nghiệm, hiệu chuẩn, xét nghiệm y tế, chứng nhận, giám định, tổ chức thử nghiệm thành thạo, sản xuất chất chuẩn… góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, giúp cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội tin cậy hơn đối với các kết quả đánh giá sự phù hợp.
  4. Công nhận giúp cho người tiêu dùng tin tưởng vào các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp và hỗ trợ để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, an toàn, của đơn vị cung cấp hoạt động đánh giá sự phù hợp. 
  5. Hoạt động công nhận tạo thuận lợi đối với việc thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các cơ quan quản lý, giữa các quốc gia; thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế, đồng thời giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, góp phần thực hiện mục tiêu “một chuẩn mực, một chứng chỉ, thừa nhận ở mọi nơi”.
© 2016 by BoA. All right reserved