Công nhận là gì

Công nhận là xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba liên quan đến tổ chức đánh giá sự phù hợp, truyền tải việc chứng tỏ một cách chính thức năng lực, tính khách quan và việc thực hiện nhất quán các hoạt động đánh giá sự phù hợp cụ thể của tổ chức thử nghiệm, hiệu chuẩn, xét nghiệm Y tế, giám định, chứng nhận, thử nghiệm thành thạo, sản xuất chất chuẩn…
© 2016 by BoA. All right reserved