PHÒNG THÍ NGHIỆM


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM (VILAS)

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):
•    Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
•    Là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:
o    Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
o    Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)
Đến nay, hơn 1200 phòng thí nghiệm đã được BoA đánh giá và công nhận.
Lợi ích công nhận
•    Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý phòng thí nghiệm
•    Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
•    Tạo điều kiên thừa nhận quốc tế kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn
•    Hoà nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam các nước trong khu vực và quốc tế.
Các lĩnh vực công nhận
•    Cơ 
•    Hoá 
•    Sinh 
•    Dược phẩm
•    Điện - Điện tử
•    Vật liệu xây dựng
•    Không phá huỷ
•    Đo lường hiệu chuẩn
•    An toàn sinh học
•    Y tế
© 2016 by BoA. All right reserved