PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ (VILAS-MED)

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng:
 
•    Tổ chức và hoạt động tuân thủ phù hợp với ISO/IEC 17011:2017 và các tài liệu có liên quan của APAC và ILAC và các tổ chức quốc tế khác.
•    Phòng thí nghiệm y tế bao hàm phòng xét nghiệm và phòng chuẩn đoán hình ảnh.
•    Chuẩn mực công nhận phòng thí nghiệm y tế: ISO 15189:2012 (TCVN 15189:2014) “Phòng thí nghiệm y tế - yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực” và các yêu cầu bổ sung đối với từng lĩnh vực xét nghiệm cụ thể.
•    Phân loại công nhận phòng thí nghiệm y tế gồm các lĩnh vực sau: Hóa sinh lâm sàng, sinh học, huyết học, giải phẫu tế bào bệnh học, y học hạt nhân, thăm dò chức năng và chuẩn đoán hình ảnh.
Lợi ích của công nhận
 
•    Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của phòng thí nghiệm y tế.
•    Được sử dụng dấu công nhận trực tiếp trên phiếu kết quả xét nghiệm/chuẩn đoán.
•    Đem lại sự tin cậy cho người sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chuẩn đoán.
•    Nâng cao uy tín trong nước và quốc tế.
•    Làm cơ sở tin cậy cho cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ xét nghiệm/chuẩn đoán  lựa chọn đảm bảo tiêu chí của xét nghiệm/chuẩn đoán: độc lập, khách quan và chính xác.
© 2016 by BoA. All right reserved