TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VICAS)

Là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

•    Được tổ chức và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17011:2017 
•    Là thành viên của các tổ chức công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF; Tổ chức Công nhận Châu Á Thái Bình Dương – APAC 
•    Là thành viên Thỏa ước Thừa nhận Lẫn nhau của Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF MLA cho lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), sản phẩm (PRODUCT).

Phạm vi công nhận 
VICAS cung cấp dịch vụ công nhận cho các tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:

•    Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS);
•    Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS);
•    Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS);
•    Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (PRODUCT);
•    Chứng nhận năng lực cá nhân;
•    Chứng nhận các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu.

Chuẩn mực công nhận
Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS)

•    ISO/IEC 17021/ ISO/IEC 17021-1: Yêu cầu cho tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý;
•    ISO/IEC TS 17021-2: Yêu cầu năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường;
•    ISO/IEC TS 17021-3: Yêu cầu năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng;
•    Các tài liệu bắt buộc áp dụng của IAF.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm (PRODUCT)

•    TCVN ISO/IEC 17065: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)

•    TCVN ISO/TS 22003: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các cơ quan tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân

•    TCVN ISO/IEC 17024: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân.

Lợi ích của công nhận

•    Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và độ tin cậy của tổ chức chứng nhận;
•    Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận giữa các quốc gia;
•    Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.

 

© 2016 by BoA. All right reserved