Biểu mẫu đăng ký cho công nhận tổ chức chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFC.01.01 Đơn đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFC. 01.01 Phụ lục đăng ký công nhận QMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận BRC
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận EMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận EnMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận FSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận GHG
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận GlobalGAP
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận MDMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận OHSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận PERSON
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận PRODUCT
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận Rainforest Alliance
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
AFC.01.01 Phụ lục đăng ký công nhận VFCS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận BAP
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận CoC
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận EMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận EnMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
19
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận FM
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
20
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận FSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved