Biểu mẫu đăng ký cho công nhận tổ chức giám định

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFI 01.01. Đơn đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFI 01.02. Phụ lục đăng ký công nhận của Tổ chức giám định
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFI 01.03. Phiếu thu thập thông tin
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved