Biểu mẫu đăng ký cho công nhận phòng xét nghiệm y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFM 01.01. Đơn đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFM 01.02. Danh mục chỉ tiêu xét nghiệm đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFM 01.03. Phiếu theo dõi các chương trình ngoại kiểm (eqas), so sánh liên phòng
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFM 01.04. Phiếu hỏi
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFM 01.05. Thông tin cập nhật phòng xét nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved