TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH


HỆ THỐNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (VIAS)

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)

•    Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2017
•    Chuẩn mực đánh giá:   ISO/ IEC 17020:2012 và các yêu cầu bổ sung
•    Là thành viên đầy đủ và ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA với Tổ chức  công nhận  Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) và Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Lợi ích của công nhận

•    Nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật của tổ chức giám định.
•    Công nhận năng lực thực hiện dịch vụ giám định của tổ chức giám định.
•    Hội nhập hoạt động công nhận tổ chức giám định của Việt Nam với các nước trong khu vực và Quốc tế.

© 2016 by BoA. All right reserved