TỔ CHỨC SẢN XUẤT MẪU CHUẨN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC SẢN XUẤT MẪU CHUẨN (VIRAS) 

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):
 • Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011
 • Chuẩn mực đánh giá: ISO 17034 và các yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực cụ thể.
 • Hướng tới là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:
  • Tổ chức Công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC)
  • Tổ chức Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC)
Đến nay, BoA đã sẵn sàng đánh giá và công nhận các tổ chức sản xuất mẫu chuẩn (RMP).
Lợi ích công nhận
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của tổ chức sản xuất mẫu chuẩn
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của các giá trị của mẫu chuẩn (RM) và mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM)
 • Tạo điều kiện thừa nhận quốc tế chứng chỉ công nhận RMs và CRMs
 • Hòa nhập hoạt động công nhận tổ chức sản xuất mẫu chuẩn của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.
Các lĩnh vực công nhận mẫu chuẩn/ mẫu chuẩn được chứng nhận (RM/CRM)
 • Mẫu chuẩn/ mẫu chuẩn được chứng nhận Sinh 
 • Mẫu chuẩn/ mẫu chuẩn được chứng nhận Hóa 
 • Mẫu chuẩn/ mẫu chuẩn được chứng nhận Dược
© 2016 by BoA. All right reserved