Tài liệu đăng ký cho công nhận nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP 01. Thủ tục giải quyết khiếu nại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP 02. Thủ tục giải quyết yêu cầu xem xét lại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AR 01. Quy định chung về công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR 04. Quy định về đánh giá từ xa
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
ARPT 02. Qui định tính phí cho Tổ chức thử nghiệm thành thạo
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved