Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AR 03. Quy định sử dụng dấu/ biểu tượng công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
APC01. Thủ tục công nhận tổ chức chứng nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP 01. Thủ tục giải quyết khiếu nại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AP 02. Thủ tục giải quyết yêu cầu xem xét lại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 01. Quy định chung về công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR 04. Quy định về đánh giá từ xa
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARC01. Quy định tính phí công nhận các tổ chức chứng nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
ARC02. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận QMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
ARC03. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận EMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
ARC04. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận FSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARC05. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARC06. Quy định cụ thể trong việc công nhận tổ chức chứng nhận con người
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARC07. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận OHSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
ARC08. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
ARC09. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận quản lý rừng bền vững
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
ARC10. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận GlobalG.A.P.
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
ARC11. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận BRC
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
19
ARC13. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận VietGAP
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
20
ARC14. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận BAP
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved