Tài liệu áp dụng cho công nhận phòng xét nghiệm y tế

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGL 05. Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP 01. Thủ tục giải quyết khiếu nại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP 02. Thủ tục giải quyết yêu cầu xem xét lại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
APM 01. Thủ tục Công nhận Phòng xét nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 01. Quy định chung về công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR 02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR 04. Quy định về đánh giá từ xa
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AR 05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AR 07. Quy định về chính sách độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARM 01. Quy định tính phí cho các phòng xét nghiệm y tế
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARM 02. Phân loại lĩnh vực xét nghiệm Y tế
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARM03. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng xét nghiệm Y tế
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved