Tham gia khóa đào tạo khóa đào tạo về ISO/IEC 17043 và Công nhận nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTPs)

Trong 3 ngày, 19-21/4/2023, Diễn đàn Công nhận Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đã tổ chức khóa đào tạo về ISO/IEC 17043 và Công nhận nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTPs). Đây là khóa đào tạo về việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17043 – Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo, để công nhận các nhà tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo. Thành phần tham gia là các cán bộ quản lý cũng như chuyên gia đánh giá liên quan đến công nhận PTPs.