Thông báo chuyển đổi phiên bản GlobalGAP

Kính gửi: Tổ chức chứng nhận và các bên liên quan
                                      
Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) V6 (phiên bản Smart và phiên bản GFS) đã được ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 và sẽ bắt buộc áp dụng từ ngày 01/01/2024. Văn phòng Công nhận Chất lượng xin công bố một số chính sách trong việc áp dụng tiêu chuẩn này như sau:
  • Văn phòng Công nhận Chất lượng bắt đầu tiếp nhận đăng ký mở rộng phạm vi công nhận cho tiêu chuẩn nói trên từ ngày 20/03/2022;
  • Văn phòng Công nhận Chất lượng đã ban hành tài liệu ARC.10 áp dụng riêng cho hoạt động đánh giá các tổ chức chứng nhận theo phiên bản tiêu chuẩn mới nói trên. Tài liệu được đăng tải tên website của Văn phòng Công nhận Chất lượng tại địa chỉ: Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức chứng nhận | Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA);
  • Tổ chức chứng nhận phải thực hiện theo quy định của GLOBALG.A.P. về việc áp dụng tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) V5 và V6 trong hoạt động đánh giá chứng nhận;
  • Hiệu lực công nhận đối với tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) V5 phải được duy trì ít nhất cho đến khi chứng chỉ chứng nhận cuối cùng theo tiêu chuẩn này mà tổ chức chứng nhận đã cấp cho khách hàng hết hiệu lực.
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng thông báo để các tổ chức chứng nhận biết và thực hiện theo quy định.
Thông tin liên quan đề nghị liên hệ:
Ms. Nguyễn Diệu Linh
Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo, Hà nội
Điện thoại: 024 37911 555; Mobile: 0978 328383
Email: linh.nd@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved