Thông báo chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 14066:2023

Kính gửi: Tổ chức thẩm định, tổ chức thẩm tra và các bên liên quan
                                      
Tổ chức ISO đã ban hành phiên bản tiêu chuẩn ISO 14066:2023 để thay thế cho phiên bản năm 2011. Đối với việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn này trong hoạt động đánh giá công nhận, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ thực hiện theo quy định của IAF (được nêu trong IAF Resolution 2023-15), cụ thể như sau:
  • Văn phòng Công nhận Chất lượng bắt đầu tiếp nhận yêu cầu đánh giá theo phiên bản mới kể từ ngày 31/08/2024;
  • Tổ chức thẩm định, tổ chức thẩm tra đã được công nhận theo phiên bản cũ sẽ phải hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 31/08/2025. Hiệu lực của việc chuyển đổi phải được Văn phòng Công nhận Chất lượng xác nhận thông qua một hoạt động đánh giá.
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng thông báo để các tổ chức thẩm định, thẩm tra biết và thực hiện theo quy định.
Thông tin liên quan đề nghị liên hệ:
Ms. Nguyễn Diệu Linh
Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo, Hà nội
Điện thoại: 024 37911 555; Mobile: 0978 328383
Email: linh.nd@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved