Biểu mẫu đăng ký cho công nhận phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFL 01.06. Phiếu theo dõi các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFL01.01. Đơn đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFL01.02. Danh mục phép thử đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFL01.03. Danh mục phép hiệu chuẩn đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFL01.04. Danh mục phép hiệu chuẩn nội bộ đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFL01.05. Danh mục lấy mẫu đăng ký công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AFL01.07. Phiếu hỏi
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AFL01.08. Thông tin cập nhật phòng thí nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved