Tài liệu áp dụng cho công nhận phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGL 05. Hướng dẫn về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP 01. Thủ tục giải quyết khiếu nại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP 02. Thủ tục giải quyết yêu cầu xem xét lại
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
APL 01. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 01. Quy định chung về công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR 02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR 04. Quy định về đánh giá từ xa
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AR 05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AR 07. Quy định về chính sách độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
ARL 01. Qui định tính phí đánh giá PTN
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
ARL 02. Qui định phân loại lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
ARL 04. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Sinh
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
ARL 05. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Hoá
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
16
ARL 06. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Dược
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
17
ARL 07. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Đo lường hiệu chuẩn
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
18
ARL 08. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Cơ
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
19
ARL 09. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Vật liệu xây dựng
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
20
ARL 10. Yêu cầu bổ sung cho lĩnh vực Điện
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved